Przyszła na komisariat, nic nie pamiętała. Policja rozwikłała zagadkę
Fot. Policja

Przyszła na komisariat, nic nie pamiętała. Policja rozwikłała zagadkę

Polic­jan­ci z Katow­ic ustali tożsamość kobi­ety, która wczo­raj przyszła do Komis­ariatu Policji VI w Katow­icach. Nie potrafiła ona powiedzieć jak się nazy­wa, ani gdzie miesz­ka. Nie miała przy sobie żad­nych doku­men­tów, ani przed­miotów, które mogły­by pomóc w ustal­e­niu kim jest. Dziś opub­likowal­iśmy wiz­erunek kobi­ety. To mieszkan­ka Sos­now­ca. Na zdję­ci­ach pub­likowanych w medi­ach rozpoz­nali ją sąsiedzi.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem uciekł z radiowozu! <span class="numbers">260</span> policjantów zaangażowanych w ujęcie zbiega!
Fot. Policja

Podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem uciekł z radiowozu! 260 policjantów zaangażowanych w ujęcie zbiega!

Pon­ad 260 polic­jan­tów z wojew­ództ­wa lubuskiego zaan­gażowanych było w dzi­ała­nia poszuki­waw­cze związane z ucieczką niebez­piecznego przestęp­cy. Na 30-let­nim mężczyźnie ciąży zarzut zabójst­wa ze szczegól­nym okru­cieńst­wem. Dlat­ego ta akc­ja była pri­o­ry­tetem dla wszys­t­kich polic­jan­tów regionu. Dzię­ki wspar­ciu społeczeńst­wa, akty­wnoś­ci związanej z udostęp­ni­an­iem fotoko­mu­nikatu ale przede wszys­tkim kluc­zowej roli jed­nego świad­ka, możli­we było zatrzy­manie uciekiniera.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Miał pecha. Po pijaku uderzył w… radiowóz
Fot. Policja

Miał pecha. Po pijaku uderzył w… radiowóz

Według zgłoszenia audi porusza­ło się całą sze­rokoś­cią jezd­ni. Polic­jan­ci pojechali, by jak najszy­b­ciej zlokali­zować i zatrzy­mać nietrzeźwego kierow­cę. Ten stracił panowanie nad samo­cho­dem i wjechał w ich radiowóz. 26-latek miał pon­ad 1,5 promi­la. Pijani kierow­cy są real­nym zagroże­niem dla innych. Tym razem ucier­pieli polic­jan­ci, którzy pojechali pow­strzy­mać go od dal­szej jazdy. Na szczęś­cie ich życiu i zdrow­iu już nic nie zagraża.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Rozwiesił nagie zdjęcia na mieście, a na nich… nieletnia dziewczynka podpisana imieniem i nazwiskiem!
Fot. Policja

Rozwiesił nagie zdjęcia na mieście, a na nich… nieletnia dziewczynka podpisana imieniem i nazwiskiem!

Polic­jan­ci z Jaworz­na prowadzą postępowanie w spraw­ie rozpowszech­ni­a­nia intym­nych zdjęć w przestrzeni pub­licznej. Do tego czynu doszło poprzez umieszcze­nie na tabl­i­cy ogłoszeń w cen­trum mias­ta obscenicznych fotografii. Moment ten zare­je­strowały kamery. Dzisi­aj polic­jan­ci ustalili spraw­cę, którym okazał się 15-let­ni chłopak. O jego dal­szym losie zde­cy­du­je sąd rodzin­ny, gdzie trafią mate­ri­ały w tej spraw­ie.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Wielki arsenał broni w domu. Zatrzymano osobę podejrzewaną o handel
Fot. Policja

Wielki arsenał broni w domu. Zatrzymano osobę podejrzewaną o handel

21 jed­nos­tek broni, niemal 2,4 tysią­ca sztuk amu­nicji różnego kali­bru, mate­ri­ały wybu­chowe oraz ele­men­ty broni zostały zabez­piec­zone przez polic­jan­tów z CBŚP z Olsz­ty­na. Do sprawy zatrzy­mano dwóch mieszkańców Mazowsza. Śledzt­wo nad­zorowane jest przez Pod­las­ki Wydzi­ał Proku­ratu­ry Kra­jowej w Białym­stoku.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Fałszywy policjant pokazywał pornografię dzieciom
Fot. KWP w Bydgoszczy

Fałszywy policjant pokazywał pornografię dzieciom

Polic­jan­ci z For­donu zatrzy­mali mężczyznę pode­jrzanego o prezen­towanie mało­let­nim treś­ci pornograficznych. Mężczyz­na podawał się za funkcjonar­iusza. Wpadł w ręce patrolu. Do sprawy został zabez­piec­zony jego tele­fon. Ter­az za swo­je postępowanie będzie odpowiadać przed sadem.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Policja w szoku! Pościg za <span class="numbers">16</span>-letnim kierowcą. Wiózł <span class="numbers">9</span> i <span class="numbers">13</span>-latka, a rodzice wyrazili na to zgodę!
Fot. Policja

Policja w szoku! Pościg za 16-letnim kierowcą. Wiózł 9 i 13-latka, a rodzice wyrazili na to zgodę!

Polic­jan­ci ruchu dro­gowego ząbkow­ick­iej komendy pełniąc służbę na tere­nie powiatu zauważyli jak jeden z kieru­ją­cych nie ma zapię­tych pasów bez­pieczeńst­wa. W związku z tym, funkcjonar­iusze dali jadące­mu seatem wyraźne syg­nały świ­etlne i dźwiękowe do zatrzy­ma­nia, ale ten nie miał zami­aru się im pod­porząd­kować i zaczął uciekać.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Zarzuty za brutalne zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów
Fot. CBŚP

Zarzuty za brutalne zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów

Polic­jan­ci z Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji zatrzy­mali, a Proku­ratu­ra Okrę­gowa w Krakowie postaw­iła trzem mężczyznom zarzu­ty zabójst­wa byłego pre­miera PRL Pio­tra Jaroszewicza i jego żony Alicji. Dwaj pode­jrzani przyz­nali się do winy. Ustal­e­nie pode­jrzanych o zbrod­nię, doko­nanej latem 1992 roku w domu małżeńst­wa Jaroszewiczów w warsza­wskim Aninie, to efekt pra­cy proku­ra­torów i polic­jan­tów.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Pijany kierowca autobusu wiózł dzieci do szkoły
Fot. KWP w Łodzi

Pijany kierowca autobusu wiózł dzieci do szkoły

Tomas­zows­cy polic­jan­ci pod­czas kon­troli dro­gowej zatrzy­mali 64-let­niego pijanego kierow­cę. Mężczyz­na wiózł do szkoły pon­ad 30 dzieci. Na szczęś­cie nie doszło do wypad­ku. Niewąt­pli­wie straci pra­wo jazdy i prace. Uczniowie bez­piecznie dotar­li na lekc­je.

(więcej…)

Czytaj dalsze
<span class="numbers">87</span>-latka wpadła do rowu. Temperatura wynosiła -<span class="numbers">21</span> stopni
Fot. Policja

87-latka wpadła do rowu. Temperatura wynosiła -21 stopni

Skarżyscy polic­jan­ci odnaleźli 87-let­nią kobi­etę mającą prob­le­my z pamię­cią, która dzisi­aj w nocy wyszła niepostrzeże­nie z domu. Polic­jan­ci odnaleźli ją w przy­drożnym rowie. W tamtej chwili tem­per­atu­ra powi­etrza wynosiła -21 stop­ni. Kobi­eta naty­ch­mi­ast trafiła pod opiekę lekarzy.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Dwulatek szedł środkiem drogi. Rodzice byli kompletnie pijani
Fot. Policja

Dwulatek szedł środkiem drogi. Rodzice byli kompletnie pijani

Polic­jan­ci ruchu dro­gowego, jadąc przez Trze­bown­isko, zwró­cili uwagę na małe dziecko idące wzdłuż dro­gi. Dwu­latek był lekko ubrany, prze­moc­zony i wys­traszony. Funkcjonar­iusze zaopiekowali się chłopcem. Ustalili, że dziecko miesz­ka w pobliżu. Rodz­ice byli pijani i nie zauważyli kiedy samo wyszło z domu.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Close Menu
Close Panel