Libacje i seks przed kamerą. Znany patostreamer przenosi się do Warszawy [MATERIAŁ <span class="numbers">18</span>+]
Fot. Stream

Libacje i seks przed kamerą. Znany patostreamer przenosi się do Warszawy [MATERIAŁ 18+]

Patostreamy zdoby­wa­ją ostat­nio różne plat­formy do nadawa­nia na żywo. W dużym skró­cie moż­na powiedzieć, że oso­by nada­jące piją na umór, upraw­ia­ją seks, a nierzad­ko również uży­wa­ją prze­mo­cy i dzię­ki temu rośnie im wid­ow­n­ia. Jed­nym z najbardziej znanych patostream­erów jest Rafa­tus, który przenosi się do Warsza­wy.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Szokujące zdjęcia z opolskiego, wobec których nikt nie przejdzie obojętnie. Temat jest niezwykle aktualny
OSP Polska Cerekiew

Szokujące zdjęcia z opolskiego, wobec których nikt nie przejdzie obojętnie. Temat jest niezwykle aktualny

Tem­at jest niezwyk­le aktu­al­ny. Niemal codzi­en­nie straż pożar­na otrzy­mu­je zgłoszenia o wypala­niu traw. Niegdyś robili to tylko rol­ni­cy, jed­nak ich świado­mość na tem­at jakoś­ci zie­mi jest na tyle duża, że zaprzestali tej prak­ty­ki. Ter­az nie wiado­mo po co i kto to robi. Jed­no jest pewne: skut­ki mogą być opłakane, co doskonale pokazu­je zdję­cie z Pol­skiej Cerek­wi w woj. opol­skim.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Będą opłaty za wjazd do centrum miast. Nawet <span class="numbers">30</span> zł!
Fot. Pixabay

Będą opłaty za wjazd do centrum miast. Nawet 30 zł!

Rada Min­istrów przyjęła pro­jekt ustawy o elek­tro­mo­bil­noś­ci i pali­wach alter­naty­wnych. Niedłu­go trafi pod głosowanie. W prak­tyce oznacza to, że już za miesiąc lub dwa, jeżeli nie macie samo­chodu zasi­lanego energią elek­tryczną lub gazem za wjazd do cen­trum będziecie musieli słono zapłacić.

(więcej…)

Czytaj dalsze
<span class="numbers">300</span> kubełków po <span class="numbers">1</span> zł! Ludzie szturmem obalili baner na otwarciu <span class="caps">KFC</span> pod Warszawą [Wideo]
Fot. Józefów News

300 kubełków po 1 zł! Ludzie szturmem obalili baner na otwarciu KFC pod Warszawą [Wideo]

Wczo­raj o 12:00 otwarto KFC Józe­fów przy ul. Pił­sud­skiego. Na otwar­cie przy­było ok. pół tysią­ca osób! Skąd taka pop­u­larność amerykańskiego fast­foodu? Zapewne ludzi przy­ciągnęła pro­moc­ja na otwar­cie. Pier­wszych 300 kubełków kosz­towało 1 zł. Ludzie stali już kil­ka godzin przed otwar­ciem.  (więcej…)

Czytaj dalsze
Close Menu
Close Panel