Śmiertelnie pobił Polaka we Włoszech. Okazało się, że pobił go inny Polak
Fot. Policja

Śmiertelnie pobił Polaka we Włoszech. Okazało się, że pobił go inny Polak

Sos­nowiec­cy krymi­nal­ni pod kierunk­iem Proku­ra­to­ra Proku­ratu­ry Rejonowej Sos­nowiec-Połud­nie prowadzili czyn­noś­ci w spraw­ie pobi­cia ze skutkiem śmiertel­nym pol­skiego kierow­cy tira. Do zdarzenia doszło w 2014 roku we Włoszech. Pomi­mo umorzenia sprawy przez włoskie organa ści­ga­nia, prowad­zone przez pol­s­kich śled­czych dłu­gotr­wałe i skom­p­likowane śledzt­wo, doprowadz­iło do zatrzy­ma­nia i przed­staw­ienia zarzutów 49-let­niemu mężczyźnie.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Kraków: brutalne morderstwo z użyciem siekier i maczet. Antyterroryści zatrzymali <span class="numbers">4</span> osoby
Fot. Policja

Kraków: brutalne morderstwo z użyciem siekier i maczet. Antyterroryści zatrzymali 4 osoby

Wczo­raj siły spec­jalne policji wspier­ane przez inne jed­nos­t­ki weszły równocześnie do kilku mieszkań. Zatrzy­mano 4 mężczyzn w wieku od 19 do 25 lat, którzy zostali przewiezieni do Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Krakowie. Zatrzy­ma­nia mają związek ze sprawą zabójst­wa 18-lat­ka, do którego doszło 30 sty­cz­nia br. przy ul. Teli­gi w Krakowie.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Policjanci przejęli ponad ćwierć tony narkotyków! Warte są kilkanaście milionów złotych!
Fot. Policja

Policjanci przejęli ponad ćwierć tony narkotyków! Warte są kilkanaście milionów złotych!

Polic­jan­ci z komendy wojew­ódzkiej w Gdańsku zatrzy­mali 25-let­niego mężczyznę, który prze­woz­ił w swoim samo­chodzie narko­ty­ki. W sum­ie w swoim peu­geo­cie miał blisko 300 kg różnego rodza­ju środ­ków odurza­ją­cych. Czarnorynkowa wartość zabez­piec­zonych sub­stancji to kilka­naś­cie mil­ionów zło­tych. Za tego rodza­ju przestępst­wo grozi nawet 10 lat więzienia.

(więcej…)

Czytaj dalsze

CBŚP zatrzymuje właścicieli agencji towarzyskiej. Zmuszali kobiety do prostytucji

Han­del ludź­mi, czer­panie korzyś­ci z cud­zego nierzą­du, posi­adanie broni pal­nej i narko­tyków to tylko niek­tóre zarzu­ty, jakie usłyszeli pode­jrzani zatrzy­mani przez CBŚP. Z ustaleń śled­czych wyni­ka, że członkowie grupy nakła­niali, ułatwiali, a nawet zmusza­li kobi­ety do upraw­ia­nia nierzą­du czer­piąc z tego zys­ki. Śledzt­wo, które nadal jest roz­wo­jowe nad­zoru­je Dol­nośląs­ki Wydzi­ał Proku­ratu­ry Kra­jowej.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Bezlitośnie dźgał ofiarę nożem po całym ciele. Policja przybyła w ostatniej chwili!
Fot. Policja

Bezlitośnie dźgał ofiarę nożem po całym ciele. Policja przybyła w ostatniej chwili!

W sobotę po godzinie 3 w nocy dyżurny łęczyńskiej komendy ode­brał dwa zgłoszenia o tym, że na osied­lu Niepodległoś­ci w Łęcznej bije się dwóch mężczyzn. Niezwłocznie wysłał na miejsce patrol inter­wen­cyjny. Polic­jan­ci po dojecha­niu na miejsce zobaczyli jak jeden z mężczyzn uży­wa­jąc noża zada­je ciosy drugiemu.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Byli w trudnej sytuacji, wyłudzał od nich pieniądze. Oszukał wiele osób w całym kraju
Fot. Pixabay

Byli w trudnej sytuacji, wyłudzał od nich pieniądze. Oszukał wiele osób w całym kraju

Polic­jan­ci z Kowar wspól­nie z polic­jan­ta­mi z Bogatyni zatrzy­mali 37-let­niego mieszkań­ca Kowar poszuki­wanego od wrześ­nia 2016 roku od odby­cia kary za liczne przestępst­wa, których dop­uś­cił się w całej Polsce. Mężczyz­na ma do odby­cia łącznie karę pozbaw­ienia wol­noś­ci w wymi­arze praw­ie 8,5 roku. 37-latek dop­uś­cił się serii oszustw na szkodę osób z całej Pol­s­ki, w szczegól­noś­ci kobi­et, od których wyłudzał pieniądze.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Pędził przez centrum miasta. Stracił prawo jazdy
Fot. Policja

Pędził przez centrum miasta. Stracił prawo jazdy

W sobot­ni wieczór polic­jan­ci z Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego Komendy Miejskiej Policji w Kiel­cach zatrzy­mali do kon­troli kieru­jącego Alfą Romeo, który nie zważa­jąc na śliską naw­ierzch­nię, duży ruch pojazdów i obow­iązu­jące ogranicze­nie pręd­koś­ci zde­cy­dowanie za szy­bko jechał swoim pojaz­dem. W cen­trum Kielc przekroczył pręd­kość o 65 km/​h.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Potrącił śmiertelnie trzyosobową rodzinę i uciekł. Policja zatrzymała podejrzanych!
Fot. Policja

Potrącił śmiertelnie trzyosobową rodzinę i uciekł. Policja zatrzymała podejrzanych!

Zakro­jone na sze­roką skalę poszuki­wa­nia skutkowały zatrzy­maniem 21 sty­cz­nia (około godz. 13) kierow­cy pode­jrze­wanego o śmiertelne potrące­nie pieszych i drugiego mężczyzny mającego związek z tym zdarze­niem. Na pos­esji jed­nego z nich w zamknię­tym garażu polic­jan­ci znaleźli samochód, który dokład­nie zakry­ty był folią. Okaza­ło się, że pojazd posi­a­da poważne uszkodzenia, które mogą świad­czyć, że brał udzi­ał w wypad­ku.

(więcej…)

Czytaj dalsze

Dramat w Bieruniu! Chciał wysadzić blok w powietrze! Policja musiała wyważać drzwi!

Trzymiesięczny areszt zas­tosował sąd wobec 27-let­niego mieszkań­ca Bieru­nia, który bie­gał po klatce schodowej, groz­ił sąsi­adom i niszczył drzwi do ich mieszkań. Na koniec zamknął się w swoim mieszka­niu, odkrę­cił gaz i groz­ił jego pod­pale­niem. W wyniku pod­jętej przez bieruńs­kich polic­jan­tów inter­wencji 27-latek został zatrzy­many. Mundurowi znaleźli przy nim narko­ty­ki.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Łowcy Cieni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o włamanie z rozbojem, oszustwa, paserstwa oraz udział w zbrojnym gangu
Fot. CBŚP

Łowcy Cieni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o włamanie z rozbojem, oszustwa, paserstwa oraz udział w zbrojnym gangu

Polic­jan­ci CBŚP zatrzy­mali 53-let­niego Pio­tra K. ps. „Piotrek”. Mężczyz­na był poszuki­wany dwoma Lis­ta­mi Gończy­mi wydany­mi przez sądy w Warsza­w­ie. Pier­wszy z nich został wydany w lutym 2016 roku. 53-latek był poszuki­wany w celu tym­cza­sowego aresz­towa­nia, a także jest pode­jrzany m.in. o udzi­ał w zor­ga­ni­zowanej grupie przestępczej oraz o popełnie­nie kole­jnych przestępstw.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Close Menu