„Jeżeli macie ochotę palić zioło to…” ciekawa kartka na warszawskiej klatce

  • Post category:Polska

Na jednym z warszawskich osiedli pojawiła się kartka ostrzeżenie/groźba. Czytelniczka, która przesłała nam kartkę nie chce zdradzić dokładnej lokalizacji argumentując tym, że policja może zrobić nalot na blok. 

Reklama

Fot. Czytelniczka

W Polsce palenie marihuany jest nielegalne. W październiku weszła jednak ustawa, która umożliwia chorym dostęp do medycznej marihuany. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisyn prawa:

Reklama

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 58. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Art. 59. 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.