Rusza policyjna mapa zagrożeń przestępstwami seksualnymi

Uruchomienie policyjnej mapy pozwoli m.in. ocenić zagrożenia przestępczością na tle seksualnym w skali kraju, jak i na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Reklama

Fot.. Pixabay

Od 1 października wchodzi w życie podpisane przez Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji „Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia i trybu aktualizacji policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym”.

Reklama

Łączy się to z pracą ministra sprawiedliwości, który będzie prowadził rejestr przestępców seksualnych, a policja zaprezentuje te dane w formie mapy. Związane jest to z wprowadzeniem, również od początku miesiąca, ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Podpisane przez szefa MSWiA rozporządzenie umożliwi prowadzenie policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Prezentowane w niej dane będą pochodziły z Krajowego Systemu Informacji Policji (KSIP) oraz Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości).

Mapa zwierać będzie m.in. informacje o przestępstwach na tle seksualnym popełnionych od początku 2015 roku. Pojawią się w niej informacje o liczbie osób przebywających w Polsce, ujętych w rejestrze prowadzonym przez szefa resortu sprawiedliwości.

Zostanie w niej również zaprezentowana ocena zagrożenia przestępczością seksualną na terenie miejscowości, gmin, powiatów, województw i całego kraju. Natomiast przestępstwa popełnione w internecie dotyczyć będą tylko obszaru kraju.

Mapa, dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, nie będzie przedstawiać danych osobowych przestępców, a jedynie zestawienie statystyczne.

Źródło: MSWiA