Uwaga! Nowe prawa Polaków na Ukrainie. Już weszły w życie

  • Post category:Polska

Straż Graniczna Ukrainy opublikowała wpis odnoszący się do nowych praw Polaków, które weszły w życie na Ukrainie. Od wczoraj nasi obywatele zyskują szereg praw. Sami Ukraińcy w komentarzach odnoszą się sceptycznie do pomysłu wyrażając wątpliwość, ze Polacy na to czekali. 

ReklamaPoniżej prezentujemy tekst tłumaczenia dokumentu:

Reklama

PRAWO UKRAINY

W sprawie ustanowienia dodatkowych gwarancji prawnych i socjalnych dla obywateli RP przebywających na terytorium Ukrainy

Ustawa ta została przyjęta w odpowiedzi na uchwalenie ustawy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, która obowiązuje od lutego 24, 2022.

Mając na uwadze zasadę wzajemności oraz jako wyraz wdzięczności Narodowi Polskiemu za solidarność i wsparcie Ukrainy w obliczu masowej agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej, ustawa ta ma na celu liberalizację warunków pobytu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Ukrainy i ustanawia dla nich dodatkowe gwarancje prawne i socjalne.

Artykuł 1. Pobyt obywateli Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Ukrainy

1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, ich małżonkowie i dzieci (niezależnie od obywatelstwa), którzy wjechali na Ukrainę z terytorium RP na pobyt czasowy zgodnie z ustaloną procedurą, a także ich dzieci urodzone na terytorium Ukrainy, mają prawo przebywać na terytorium Ukrainy z przyczyn prawnych w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgodnie z tą ustawą otrzymali prawo pobytu na Ukrainie z przyczyn prawnych przez 18 miesięcy, mają prawo przedłużyć okres ich legalnego pobytu na Ukrainie w przypadku posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających (przyjęcie na uczelnię, przeniesienie na kolejny rok akademicki, umowa o pracę (kontrakt) itp.).

2. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, ich małżonkowie i dzieci przebywający na terytorium Ukrainy z przyczyn prawnych (dalej – obywatele Rzeczypospolitej Polskiej) korzystają ze wszystkich praw przewidzianych w Ustawie Ukrainy „O statusie prawnym Cudzoziemcy i bezpaństwowcy”, z uwzględnieniem gwarancji tej ustawy.

3. Stosunki nieuregulowane niniejszą Ustawą określa ustawodawstwo Ukrainy regulujące stosunki w odpowiednich dziedzinach oraz umowy międzynarodowe Ukrainy.

Art. 2. Prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podczas ich pobytu na terytorium Ukrainy

1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej podczas pobytu na terytorium Ukrainy mają prawo do:

1) zatrudnienie bez zezwolenia na pracę cudzoziemców i bezpaństwowców;

2) państwowa rejestracja jako podatnik i uzyskanie numeru rejestracyjnego dowodu rejestracyjnego podatnika zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. Wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego karty płatnika podatku w imieniu małoletnich/małoletnich dzieci składają rodzice i inni przedstawiciele prawni;

3) ochrona socjalna, która obejmuje prawo do wsparcia w przypadku całkowitej, częściowej lub czasowej utraty zdolności do pracy, utraty żywiciela rodziny, bezrobocia spowodowanego okolicznościami od nich niezależnymi, zgodnie z ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi Ukrainy;

4) prowadzenie działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele Ukrainy;

5) zdobywanie wykształcenia na takich samych zasadach jak obywatele Ukrainy, w tym kosztem państwowych lub samorządowych środków budżetowych;

6) świadczenia socjalne (pomoc państwowa) zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. Takie płatności (pomoc) są przyznawane po spełnieniu warunków i kryteriów określonych w ustawodawstwie Ukrainy, które je reguluje, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o płatność, ale nie wcześniej niż w miesiącu, w którym obywatel RP przekroczył granicę państwową wjeżdżając na Ukrainę. Świadczenia socjalne (pomoc państwa) są dokonywane (świadczone) po złożeniu oświadczenia o stanie majątkowym i dochodach tym obywatelom RP, którzy otrzymali numer rejestracyjny dowodu rejestracyjnego podatnika zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy;

7) otrzymywanie pomocy z Funduszu Ochrony Socjalnej Osób Niepełnosprawnych na takich samych zasadach jak obywatele Ukrainy;

8) bezpłatną opiekę medyczną w państwowych i gminnych zakładach opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele Ukrainy.

Art. 3. Zezwolenie na pobyt czasowy”

1. Podstawą do wydania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli RP, którzy przybyli na Ukrainę w celu podjęcia pracy lub zawarcia umowy o pracę jest wniosek, umowa (umowa) o pracę lub umowa o pracę oraz zobowiązanie pracodawcy do powiadomić centralną władzę wykonawczą, która realizuje politykę państwa w zakresie migracji (imigracji i emigracji), w tym zwalczania nielegalnej (nielegalnej) migracji, obywatelstwa, rejestracji osób fizycznych, uchodźców i innych kategorii migrantów określonych w ustawodawstwie Ukrainy, o wcześniejsze rozwiązanie lub rozwiązanie umowy o pracę (umowy).

Oprócz ww. dokumentów w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy obywatele RP składają:

1) dokument paszportowy;

2) kopie stron dokumentu paszportowego z danymi osobowymi wraz z tłumaczeniem na język ukraiński, poświadczone w przepisowy sposób;

3) dokument potwierdzający uiszczenie opłaty państwowej i opłaty administracyjnej za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy.

2. Zezwolenie na pobyt czasowy