Próbny egzamin maturalny. Ważna informacja CKE

  • Post category:Polska

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie informacje dotyczące testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego).

Reklama

Harmonogram
Szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny:

Reklama

28 września br. (środa), godz. 9:00 – język polski,
29 września br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka,
30 września br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
Arkusze dostępne będą w wersji standardowej, jak i w wersji dostosowanej do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Materiały oraz zasady oceniania
Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół.

O terminie przekazania materiałów okręgowe komisje egzaminacyjne poinformują dyrektorów szkół do 16 września br.

CKE udostępni materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z:

języka polskiego na poziomie podstawowym,
matematyki na poziomie podstawowym,
języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym.
Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, o godz. 9:00, tak aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był test diagnostyczny z danego przedmiotu, o godz. 10:00, a w przypadku egzaminu z języków obcych nowożytnych – w piątek (30 września) o godz. 20:00.

Testu diagnostyczny dla chętnych uczniów
Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, zaleca się, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu:

informacyjnym, tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie,
diagnostycznym, tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.
Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych cyfrą lub liczbą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów. Niezbędne jest przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

W 2023 r. egzamin maturalny w Formule 2023 z każdego przedmiotu na każdym poziomie będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki . Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie maturalnym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023 są dostępne w prezentacji na stronie internetowej CKE.

Szczegółowe informacje o egzaminie
Informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.
komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r.
przykładowe arkusze egzaminacyjne
zbiór 29 przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z ‎języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz ‎komentarzem
przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego
zbiór materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących części ustnej oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, chemii i języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023.
Od 12 do 23 grudnia 2022 r. CKE udostępni kolejny pakiet materiałów do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach.