Kredytobiorco! Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kredycie hipotecznym

  • Post category:Polska

Celem ustawy jest wprowadzenie regulacji zapobiegających pobieraniu przez banki dodatkowych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany przez konsumenta na zakup nieruchomości.

Reklama

Cel ten ma być zrealizowany przez wprowadzenie zasady, że w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę.
Projektowana regulacja będzie miała zastosowanie do umów o kredyt hipoteczny zawartych po dniu wejścia w życie ustawy oraz do umów zawartych przed tym dniem, jeżeli do dnia jej wejścia w życie nie dokonano wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej (w takim wypadku zwrot konsumentowi dodatkowego kosztu kredytu lub zaliczenie go na poczet spłaty kredytu będzie następować w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej).
W ustawie wydłuża się także vacatio legis przepisów, zgodnie z którymi:
1) płatności dokonywane przez konsumenta na rzecz przedsiębiorcy o wartości przekraczającej 20 000 zł mają być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego,
2) ma zostać obniżona (z 15 000 zł do 8 000 zł) kwota wartości transakcji, po której przekroczeniu przedsiębiorca obowiązany jest dokonywać oraz przyjmować płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.
Przepisy te pierwotnie miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. – ustawa zakłada zaś ich wejście w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. (w tym celu ustawa nowelizuje ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw).

Reklama

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.