Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców – co trzeba wiedzieć

 • Post category:Polska

Uchwalona ustawa o pomocy ukraińskim uchodźcom określa zasady legalizacji pobytu oraz pakiet świadczeń i ulg dla obywateli Ukrainy. Świadczenia mają również otrzymać Polacy, przyjmujący uchodźców z Ukrainy. Poniżej przedstawiamy zasady, na podstawie których podmioty, w tym fizyczne, będą mogły uzyskać świadczenia.

Reklama

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie

Reklama

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 60 dni.

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek
 • PESEL lub NIP składającego wniosek
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Postępowania w sprawie wypłaty świadczenia będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Wnioski będą przyjmowane przez filie MOPS w Krakowie niezwłocznie po wejściu w życie aktów wykonawczych do specustawy.