Specjalne wytyczne w sprawie zwierząt zabranych z Ukrainy!

  • Post category:Polska

Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postepowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

Reklama

1. Cel wytycznych:
• ustanowienie systemu minimalizującego ryzyko wwozu zwierząt stanowiących potencjalne zagrożenie przeniesienia chorób zakaźnych, w szczególności wirusa wścieklizny na ludzi i zwierzęta w sytuacji masowego napływu osób opuszczających tereny objęte działaniami militarnymi i posiadających zwierzęta towarzyszące

Reklama

• zminimalizowanie przestojów na przejściach granicznych i usprawnienie przemieszczania osób przez granicę zewnętrzną UE
Instytucje odpowiedzialne: Inspekcja Weterynaryjna (IW), Krajowa Administracja Skarbowa(KAS),
Wojewodowe odpowiedzialni za zarządzanie przejściami granicznymi

2. Opis sytuacji
W sytuacji masowego przemieszczania się osób z terenu Ukrainy do UE możemy mieć do czynienia z
trzema grupami osób podróżujących ze zwierzętami towarzyszącymi:
– obywatele UE
– obywatele Ukrainy
– obywatele innych państw trzecich
Zwierzęta towarzyszące mogą należeć do różnych gatunków, określonych w rozporządzeniu (UE)
2013/576
A. zwierzę należące do gatunku: psy (Canis lupus familiaris), koty (Felis silvestris catus),
fretki (Mustela putorius furo);
B. bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i trzmieli objętych art. 8 dyrektywy 92/65/EWG
oraz mięczaków i skorupiaków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e, ppkt (ii) i (iii)
dyrektywy 2006/88/WE);
C. ozdobne zwierzęta wodne określone w art. 3 lit. k) dyrektywy 2006/88/WE i
wyłączone z zakresu stosowania tej dyrektywy na mocy jej art. 2 ust. 1 lit. a;
D. płazy;
E. gady;
F. ptaki: przedstawiciele gatunków ptaków innych niż te, o których mowa w art. 2
dyrektywy 2009/158/WE (drób);
G. ssaki: gryzonie i króliki inne niż przeznaczone do produkcji żywności,
2.1. Zwierzęta z gatunków psy (Canis lupus familiaris), koty (Felis silvestris catus), fretki (Mustela
putorius furo)
Zwierzęta przemieszczane w warunkach nadzwyczajnej konieczności mogą towarzyszyć podróżującym
w sytuacji spełnienia wszystkich wymagań UE, tj.
– zwierzę zostało prawidłowo oznakowane za pomocą mikrochipa
– zwierzę zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie i szczepienie jest nadal ważne
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wscieklizne
– zwierzę posiada aktualny wynik badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał
przeciwko wściekliźnie https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badanie-poziomuprzeciwcial
– zwierzę jest zaopatrzone w ważny paszport wydany w jednym z państw członkowskich UE
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne lub w świadectwo
zdrowia zgodne ze wzorem określonym w prawie UE https://www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny/swiadectwo-zdrowia
Lub w sytuacji, gdy jeden lub więcej z powyższych wymogów nie został spełniony
2.2. Odstępstwa od standardowych wymagań dla psów, kotów i fretek z uwagi na sytuację nadzwyczajną:
Zwierzęta przemieszczane w czasie trwania konfliktu militarnego nie muszą być zaopatrzone w wynik
badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie.
2.3.Postepowanie w sytuacji niespełnienia wymogów
Za minimalny wymóg, kiedy zwierzę może zostać wprowadzone na teren UE należy uznać zwierzę
oznakowane mikrochipem, któremu towarzyszy dokument potwierdzający wykonanie szczepienia
przeciwko wściekliźnie nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem przemieszczania. Musi być możliwość
weryfikacji tożsamości zwierzęcia tj. powiązania szczepienia z oznakowaniem. Kontroli spełnienia ww.
wymagań dokonują funkcjonariusze celno-skarbowi.
W celu ustalenia statusu zdrowotnego zwierzęcia towarzyszącego podróżnemu i objęcia stosownym
nadzorem każdy podróżny, którego zwierzę nie spełnia jednego lub więcej wymagań przywozowych
zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej
procedury.
W sytuacji kiedy podróżny jest w stanie wskazać adres miejsca pobytu zwierzęcia na terenie Polski:
Informacja dotycząca przemieszczenia zwierzęcia zawarta w oświadczeniu przekazywana jest do
właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii wraz z dokumentem zawierającym decyzję
PLW właściwego terytorialnie dla miejsca przekroczenia granicy zewnętrznej UE .
PLW dokonuje objęcia zwierzęcia izolacją, oraz nadzoruje wykonanie czynności warunkujących
spełnienie wymagań przez zwierzę tj.
– oznakowanie zwierzęcia (jeśli brak jest transpondera lub jest nieczytelny)
– zaszczepienie przeciwko wściekliźnie (jeśli szczepienia nie można udokumentować lub jest nieważne)
– pobrania krwi do badania serologicznego w kierunku oznaczenia poziomu przeciwciał przeciwko
wściekliźnie wykonanego przez zatwierdzone laboratorium
Po uzyskaniu wyniku badania serologicznego, zgodnie z którym poziom przeciwciał zaświadcza o
nabytej odporności, zwierzę zostaje zwolnione z izolacji a zwierzęciu zostają wydane dokumenty
potwierdzające spełnienie wymogów.
W sytuacji kiedy podróżny nie jest w stanie wskazać adresu miejsca pobytu zwierzęcia na terenie Polski
Urzędowy lekarz weterynarii dokonuje oznakowania i zaszczepienia zwierzęcia ( w sytuacjach
wskazanych powyżej) w miejscu tymczasowego pobytu zwierzęcia wraz z właściciele/opiekunem po
przekroczeniu granicy
Koszty związane z ww. czynnościami są pokrywane z budżetu państwa
Załącznik stanowiący wzór oświadczenia właściciela/opiekuna zwierzęcia stanowi załącznik stanowi
załącznik do procedury
2.4.Postępowanie ze zwierzętami poniżej 12 tygodnia życia
Zwierzęta opisane w pkt 2 A:
– do 8 tygodnia życia poza wypełnienie wniosku żadnych dodatkowych procedur,
– od 8 do 12 tygodnia życia jak w pkt 2.2 i 2.3.
2.5.Postepowanie ze zwierzętami wprowadzonymi nielegalnie ( w przypadku wykrycia nielegalnego
przekroczenia granicy przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia)
Organ , który ujawnił nielegalne przekroczenie granicy , w przypadku wykrycia posiadania przez
osobę zatrzymaną zwierzęcia lub zwierząt, powiadamia o tym właściwego terytorialnie
Powiatowego lekarza Weterynarii, który podejmuje decyzje o dalszym postepowaniu ze
zwierzęciem. (umieszczenie w schronisku lub azylu dla zwierząt. W ostateczności eutanazja)
3. Pozostałe gatunki zwierząt przemieszczanych jako towarzyszące
Pozostałe (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce)
Z uwagi na brak zagrożenia związanego z potencjalnym przeniesieniem chorób zakaźnych
niebezpiecznych dla ludzi lub zwierząt wirusa wścieklizny wprowadza się czasowe
zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na wwóz.
Jeśli będą jakieś gatunki objęte ograniczeniami z uwagi na Konwencję Waszyngtońska
CITES bez wymaganych zezwoleń- decyzję pozdejmuje Krajowa Administracja Skarbowa