Granica podzielona na 4 odcinki! Na każdym budowniczy na trzy zmiany będą stawiać zaporę!

 • Post category:Polska

Zaporę na granicy Polski i Białorusi będą budowały duże firmy z szerokim doświadczeniem na rynku; umowy z wykonawcami zostaną zawarte do 15 grudnia br. i będą one w pełni jawne dla opinii publicznej; część granicy, na której powstanie zapora, zostanie podzielona na cztery odcinki; prace na poszczególnych odcinkach będą prowadzone jednocześnie w systemie trzyzmianowym i 24 godziny na dobę – to główne decyzje, jakie zapadły na pierwszym posiedzeniu Zespołu ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej.

Reklama

Przedsięwzięcie, które musimy zrealizować, jest inwestycją absolutnie strategiczną i priorytetową w kontekście bezpieczeństwa państwa i obywateli

– podkreślił Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, a jednocześnie przewodniczący Zespołu ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej.

Reklama

Marek Chodkiewicz, pełnomocnik do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, przedstawił szczegóły techniczne zapory, która powstanie na granicy z Białorusią. Poinformował, że będzie to zapora oparta na konstrukcji stalowej.

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez pełnomocnika, do 15 grudnia br. nastąpi podpisanie umów z firmami odpowiedzialnymi za budowę zapory. Umowy będą jawne, tak aby każdy obywatel mógł się z nimi zapoznać. Prace na samej granicy rozpoczną się jeszcze w tym roku. Planowany czas prac na granicy to 180 dni. Zapora ma powstać do końca pierwszego półrocza 2022 r.

Inwestycja będzie realizowana przez kilka firm jednocześnie na czterech odcinkach. W toku negocjacji pod uwagę – ze względu na rozmiar inwestycji i tempo prac – brane są duże firmy, rekomendowane przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Firmy te posiadają odpowiedni potencjał wykonawczy i dysponują specjalistycznym sprzętem. Ważne jest również dotychczasowe doświadczenie w dużych inwestycjach liniowych. Ze względu na pilny i strategiczny charakter tej inwestycji, warunkiem podpisania umów z wykonawcami będzie prowadzenie prac na granicy w systemie trzyzmianowym i 24 godziny na dobę.

Zapora powstanie na długości ponad 180 km wzdłuż granicy z Białorusią. Będzie mierzyła 5,5 metra wysokości: 5 metrów to stalowe słupy, zwieńczone półmetrowym zwojem z drutu tak, aby nie można było przejść na druga stronę. Zastosowane zostaną także nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą (czujniki ruchu wzdłuż całej granicy, kamery).

Zespół ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej na dzisiejszym (15 listopada br.) posiedzeniu pozytywnie zaopiniował przedstawiony plan budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej.

Zespół powstał na mocy ustawy z 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Do zadań zespołu należy zapewnienie wsparcia komendantowi głównemu Straży Granicznej oraz monitorowanie i ocena realizacji inwestycji. Przewodniczącym zespołu został Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Członkami zespołu są:

 • minister obrony narodowej lub upoważniony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu;
 • minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub upoważniony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu;
 • minister właściwy do spraw budżetu lub upoważniony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu;
 • minister właściwy do spraw środowiska lub upoważniony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu;
 • minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub upoważniony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu;
 • zastępca komendanta głównego Straży Granicznej, wyznaczony przez komendanta głównego Straży Granicznej;
 • prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo upoważniony przez niego wiceprezes:
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo upoważniony przez niego zastępca;
 • Główny Geodeta Kraju albo upoważniony przez niego zastępca;
 • szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo upoważniony przez niego zastępca;
 • wojewoda podlaski albo upoważniony przez niego zastępca;
 • wojewoda lubelski albo upoważniony przez niego zastępca;
 • komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej albo jego zastępca;
 • komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej albo upoważniony przez niego zastępca;
 • pełnomocnik.

Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach zespołu na prawach członka innych przedstawicieli administracji rządowej.