Instrukcja pomocy. Zasady ubiegania się o wsparcie dla poszkodowanych przez nawałnice

  • Post category:Polska

Proszę, aby służby pomocy społecznej dołożyły wszelkich starań w celu jak najszybszej wypłaty środków przeznaczonych na usuwanie skutków nawałnicy – zaapelowała minister Elżbieta Rafalska w piśmie przesłanym do władz gmin dotkniętych skutkami ostatnich nawałnic. Jednocześnie MRPiPS przypomniało zasady ubiegania się o pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic.

Reklama

Fot. UM Gniezno

„W związku z tragicznymi w skutkach nawałnicami, dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc poszkodowanym. Jednocześnie  uprzejmie proszę o zobligowanie podległych służb pomocy społecznej o pilne działania w zakresie pomocy osobom, do których ta pomoc jeszcze nie dotarła. Proszę, aby służby pomocy społecznej dołożyły wszelkich starań w celu jak najszybszej wypłaty środków przeznaczonych na usuwanie skutków nawałnicy” – podkreśliła szefora MRPiPS Elżbieta Rafalska w piśmie do samorządów.

Reklama

Rafalska zaznaczyła, że pomoc jaka powinna być adresowana do poszkodowanych, to nie tylko pomoc pieniężna, ale wszystkie inne możliwe formy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, w tym poradnictwo, praca socjalna, doraźna pomoc żywnościowa czy zapewnienie dachu nad głową.

Według minister działania skierowane do osób potrzebujących powinny mieć w miarę możliwości charakter kompleksowy. „Dodatkowo przypominam, że do ustalania wysokości niezbędnej pomocy należy stosować zasady Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2017 r.  znak DOLiZK-II-775-18/2017″ – zaznaczyła Rafalska.

Zasady ubiegania się o pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

W środę resort pracy opublikował na swojej stronie instrukcję  ubiegania się o pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic.

Ministerstwo przypomniało, że pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

Kwota zasiłku wynosi do 6 tysięcy zł. Natomiast podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego).
Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

W przypadku pomocy na remont budynku/lokalu mieszkalnego kwota zasiłku może wynieść do 20 tysięcy złotych. Przy czym wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych.

W przypadku pomocy na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego kwota zasiłku nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych. Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wysokości 20 tysięcy złotych. W tym przypadku niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Inne możliwe formy pomocy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

– Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania.
– Praca socjalna.
– Poradnictwo specjalistyczne.
– Wsparcia w formie interwencji kryzysowej.
– Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.

MRPiPS podkreśliło, że wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.