Do żłobka i przedszkola tylko szczepione dzieci. Jest projekt zmiany prawa

„Szczepimy, bo myślimy” ma na celu wprowadzenie zmian w kryteriach przyjęć do publicznych żłobków i przedszkoli. Inicjatorzy akcji chcą, by to, że dziecko jest (bądź nie) zaszczepione, stanowiło jedno z kryteriów podczas rekrutacji. Na razie nie jest to możliwe, ze względu m. in. na prawo oświatowe. – czytamy na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 

Reklama

Fot. OIL

 

Reklama

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza zyskała już pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Podpisy są cały czas zbierane.

Proponowane są zmiany:
w art. 131:
a) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„Niezależnie od kryteriów przyjęcia wskazanych w ustępach poprzedzających, w
każdym przypadku, kryterium obowiązkowym przyjęcia kandydata do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej
innej formy wychowania przedszkolnego jest przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu
przez kandydata wymaganych przepisami obowiązkowych szczepień ochronnych lub
zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień przeprowadzanych
zgodnie z harmonogramem wynikającym z obowiązujących przepisów”,
b) ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„Przepisy ust. 1 – 7a, 9 i 10 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego
do publicznego przedszkola integracyjnego i oddziału integracyjnego w publicznym
przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność”;

Art. 2.
W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz.
603, z późn. zm.) w art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Niezależnie od brzmienia ust. 2, statut powinien zawierać zapis, że warunkiem
obowiązkowym przyjmowania dzieci jest przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez
dziecko wymaganych przepisami szczepień ochronnych”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2217, z późn. zm.) w art. 12 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się
wyrazy:
„wydaje zaświadczenia potwierdzające posiadanie przez dziecko wymagane przepisami,
obowiązkowe szczepienia ochronne lub zaświadczenie potwierdzające przeciwwskazania do
szczepień przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem zawartym w obowiązujących
przepisach”.

Art. 4.
1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Przez pierwszy pełny rok kalendarzowy obowiązywania ustawy, jednostki samorządu
terytorialnego, prowadzące placówki publiczne, mogą samodzielnie decydować o
uwzględnianiu zaświadczeń, o których mowa w niniejszej ustawie jako elementu
obligatoryjnego przy rekrutacji, jednakże po upływie tego okresu wszystkie jednostki
prowadzące publiczne żłobki, przedszkola czy szkoły są zobowiązane do stosowania
przepisów w brzmieniu niniejszej ustawy.

Art. 5
Niniejsza ustawa upoważnia Ministra właściwego do spraw zdrowia do utworzenia, w drodze
rozporządzenia, rejestru będącego centralną ewidencją zaszczepionych dzieci, do których, poza
urzędami publicznymi, miałyby dostęp osoby zarządzające placówkami oświatowymi, o
których mowa w niniejszej Ustawie.

Close Menu