Ile dajemy księdzu “po kolędzie”? Zobacz kto daje najwięcej, a kto najmniej

Ile daje­my księżom “po kolędzie”? Odpowiedź na to pytanie pros­ta nie jest i zależy od regionu. Por­tal poranny.pl sprawdz­ił na ile mogą liczyć duchowni.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Zaczni­jmy od tych, którzy dają najwięcej, by dojść tam, gdzie… nie dają nic.

Reklama

Mieszkań­cy wojew­ództw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i świę­tokrzyskiego dają śred­nio około 100 zł. 70 zł otrzy­mu­ją księża w woj. lubel­skim, a o 10 zł mniej dosta­ją od mieszkańców woj. pod­lask­iego. Mieszkań­cy Mazowieck­iego dają około 40 zł. Na najm­niej pieniędzy mogą liczyć duchowni z lubel­skiego i wielkopol­skiego, zaled­wie 20 zł. W pozostałych wojew­ództwach śred­nia wynosi 50 zł.

Na koniec cieka­wost­ka: księża na Pod­karpaciu nie dosta­ją nic. Duchowni nie mogą przyj­mować żad­nych kop­ert z gotówką. Jak zauważa poranny.pl to decyz­ja bisku­pa.

Close Menu
Close Panel