Wielka promocja w Rossmannie! Rodzice mogą zaoszczędzić ogromne pieniądze!

Pro­moc­je 2+2 w Ross­man­nie zawsze wzbudza­ją dużo emocji. Nie tylko dlat­ego, że moż­na sporo zaoszczędz­ić, ale także dlat­ego, że asorty­men­tu wystar­cza dla wszys­t­kich. Ter­az jed­nak może być nieco inaczej. Pro­moc­ja jest naprawdę atrak­cyj­na, głównie dla rodz­iców.

Reklama

Fot. Łukasz /​ To Się Dzieje

 

Rodz­ice wiedzą, że pieluchy, chus­tecz­ki naw­ilżane, szam­pony i inne środ­ki do pielę­gnacji dzieci kosz­tu­ją małą for­tunę.

Reklama

Dzię­ki Ross­man­nowi rodz­ice mogą sporo zaoszczędz­ić. Jeżeli macie kartę Ross­nę lub dar­mową aplikację Ross­mann uda­je­cie się z nimi do sklepu i wybiera­cie cztery dowolne (ale różne) pro­duk­ty do pielę­gnacji dziecięcej. Za dwa pier­wsze zapłacimy, a dwa kole­jne dostaniemy gratis.

Jezeli nie macie kar­ty, może­cie sko­rzys­tać z pro­mocji 2+1 na tej samej zasadzie. W tym przy­pad­ku, jak mówi sama nazwa, bierze­my trzy pro­duk­ty i za trze­ci nie płacimy.

Co do pro­mocji są trzy, dość istotne ograniczenia. Po pier­wsze, z pro­mocji 2+2 może­my sko­rzys­tać tylko raz. Transakc­ja zapisze się na naszym kon­cie i nie da się tego ominąć. Z pro­mocji 2+1 może­my korzys­tać wiele razy. Po drugie, musimy wybrać różne pro­duk­ty, co oznacza, że nie weźmiemy np. trzech sztuk szam­ponu. Po trze­cie wresz­cie, należy pamię­tać, że płacimy za dwa droższe pro­duk­ty, a w prezen­cie otrzy­mu­je­my dwa tańsze.

Close Menu
Close Panel