Volkswagen rozbił się na drzewie

We wtorek, 5 grud­nia kilka­naś­cie min­ut po godz. 05:00 straża­cy z komendy powia­towej Państ­wowej Straży Pożarnej w Braniewie otrzy­mali zgłosze­nie o wypad­ku dro­gowym z udzi­ałem auta osobowego.

Reklama

 

Fot. Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek

 

Na drodze powia­towej pomiędzy miejs­cowoś­ci­a­mi Pakosze – Wyso­ka Braniews­ka kieru­ją­cy volk­swa­gen­em stracił panowanie nad autem i uderzył w przy­drożne drze­wo. Pojaz­dem podróżowała tylko jed­na oso­ba. Siła uderzenia była tak duża, że obec­ni na miejs­cu wypad­ku straża­cy musieli wyko­rzys­tać hydrauliczne narzędzia ratown­iczych aby wykon­ać dostęp do uwięzionego kierow­cy. Ran­ny mężczyz­na po wydoby­ciu ze zniszc­zonego samo­chodu został prze­nie­siony do zespołu ratown­ict­wa medy­cznego a następ­nie prze­trans­portowany do szpi­ta­la.

Reklama

Na miejsce wypad­ku skierowano dwa pojazdy ratown­icze z Państ­wowej Straży Pożarnej, strażaków-ochot­ników z OSP Płoskinia, zespół ratown­ict­wa medy­cznego oraz braniews­kich polic­jan­tów, którzy wyjaś­niali okolicznoś­ci wypad­ku. Straża­cy zwraca­ją się z apelem do kierow­ców o zachowanie szczegól­nej ostrożnoś­ci z uwa­gi na zmi­enne warun­ki dro­gowe.

Opra­cow­ał – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – ofi­cer pra­sowy KP PSP w Braniewie


Close Menu
Close Panel