Dwaj bracia zatrzymani z pornografią dziecięcą

Krymi­nal­ni z Komendy Miejskiej Policji w Byd­goszczy zatrzy­mali dwóch mieszkańców Bytowa pode­jrzanych o przestępst­wa prze­ci­wko wol­noś­ci sek­su­al­nej i oby­cza­jnoś­ci. Jeden z nich groźba­mi zmuszał nas­to­let­nią byd­goszczankę do przesyła­nia mu zdjęć i filmów z jej udzi­ałem. W ich mieszka­niu polic­jan­ci zabez­pieczyli nośni­ki danych, na których zna­j­dowały się pli­ki z pornografią dziecięcą i zoofil­ią. Bra­cia zostali aresz­towani na trzy miesiące.

Reklama

Fot. PIx­abay

 

Wszys­tko zaczęło się od zgłoszenia. Do byd­goskiej komendy zgłosiła się pokrzy­wd­zona, która opowiedzi­ała o całej sytu­acji. Z jej relacji wynikało, że od blisko dwóch lat była zas­traszana przez mężczyznę. Kon­takt z nim miała tylko tele­fon­iczny, głównie za pomocą inter­ne­towych komu­nika­torów. Spraw­ca uży­wa­jąc szan­tażu zmuszał ją do przesyła­nia nagich zdjęć i filmów z jej udzi­ałem. Początek tego przestępczego pro­cederu miał miejsce, gdy kobi­eta nie miała jeszcze 15 lat.

Reklama

Sprawą naty­ch­mi­ast zajęli się krymi­nal­ni z byd­goskiej komendy. Funkcjonar­iusze ustalili, że spraw­ca nie pochodzi z naszego regionu. Trop doprowadz­ił ich do wojew­ództ­wa pomorskiego. Jak się okaza­ło, pode­jrze­wanym był mieszkaniec Bytowa.

W min­iony czwartek, 30.11.br., w nocy, krymi­nal­ni z byd­goskiej komendy przys­tąpili do real­iza­cji i pojechali do sąsied­niego wojew­ództ­wa. Tam namierzyli mieszkanie pode­jrze­wanego. Wczes­nym rankiem wes­zli do mieszka­nia 35-lat­ka. Mężczyz­na był zaskoc­zony wiz­ytą funkcjonar­iuszy. W mieszka­niu prze­by­wał jeszcze jego brat.

Polic­jan­ci przeszukali pomieszczenia i zabez­pieczyli między inny­mi kom­put­ery, lap­topy, table­ty i tele­fony. Wstęp­ne bada­nia zabez­piec­zonych nośników potwierdz­iły, że 35-latek posi­adał pli­ki zaw­ier­a­jące pornografię dziecięcą oraz akty zoofil­ii. Podob­ne filmy zostały ujawnione na nośnikach danych jego 31-let­niego bra­ta. Obaj zostali zatrzy­mani i dowiezieni do Byd­goszczy.

Następ­nego dnia, 01.12.br., zatrzy­mani trafili do proku­ratu­ry. Tam oskarży­ciel na pod­staw­ie zgro­mad­zonego mate­ri­ału dowodowego przed­staw­ili im zarzu­ty. 35-latek odpowie za zmuszanie groźba­mi mało­let­niej poniżej 15 roku życia i po ukończe­niu 15 lat do wykony­wa­nia innych czyn­noś­ci sek­su­al­nych, a także za posi­adanie pornografii dziecięcej oraz treś­ci z zoofil­ią (art. 200a §2 w zw. 197 §2 oraz 202§4a k.k.). Za te przestępst­wa grozi do 8 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Nato­mi­ast jego młod­szy brat usłyszał zarzut sprowadza­nia w celu rozpowszech­ni­a­nia i posi­ada­nia treś­ci pornograficznych z udzi­ałem mało­let­nich oraz z wyko­rzys­taniem zwierzę­cia. Przestępst­wo to zagrożone jest karą pozbaw­ienia wol­noś­ci do lat 12.

Pode­jrzani zostali doprowadzeni do sądu, który po zapoz­na­niu się z akta­mi sprawy aresz­tował ich na trzy miesiące.

Aresz­towani byli już wcześniej notowani do podob­nych przestępstw.


Close Menu
Close Panel