Zamordowali sześć osób. Sprawa sprzed 20 lat rozwiązana przez policję z Krakowa

Krakows­cy polic­jan­ci z Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji, pod nad­zorem małopol­skiego wydzi­ału Proku­ratu­ry Kra­jowej rozwiąza­li sprawy sześ­ciu zabójstw sprzed wielu lat. Jed­nego dnia funkcjonar­iusze zatrzy­mali cztery pode­jrzane o zbrod­nie oso­by.

Reklama

Polic­jan­ci z Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji od dłuższego cza­su prowadzą śledzt­wo doty­czące sześ­ciu zabójstw, powier­zone im przez Małopol­s­ki Wydzi­ał Zamiejs­cowy Depar­ta­men­tu do Spraw Przestępc­zoś­ci Zor­ga­ni­zowanej i Korupcji Proku­ratu­ry Kra­jowej w Krakowie. Do zabójstw mieszkańców okolic Kielc związanych z lokalnym biz­ne­sem, doszło w lat­ach 1997- 1999. Jak ustalili polic­jan­ci CBŚP wspól­nie z funkcjonar­iusza­mi z Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Kiel­cach, czterech z tych zabójstw doko­nano przy uży­ciu broni pal­nej.

Reklama

Po wnikli­wej anal­izie zebranych infor­ma­cji i mate­ri­ałów w sprawach, śled­czy dos­zli do wniosku, że zabójst­wa te mogły być popełnione przez te same oso­by. Praw­dopodob­nie moty­wy dzi­ała­nia spraw­ców były bard­zo proza­iczne – rozliczenia finan­sowe, zaz­drość czy wye­lim­i­nowanie konkurencji hand­lowej.

Mając takie infor­ma­c­je polic­jan­ci CBŚP przy­go­towali dzi­ała­nia, pod­czas których wszys­tkie oso­by pode­jrze­wane w spraw­ie miały być zatrzy­mane jed­nocześnie. Polic­jan­ci przy­puszcza­li, że pode­jrzani mogą posi­adać broń pal­ną i zachowywać się niebez­piecznie, dlat­ego pod­czas zatrzy­mań, dzi­ała­nia prowad­zone były z udzi­ałem pol­i­cyjnych antyter­ro­rys­tów z Krakowa i Kielc.

Akcję przeprowad­zono 11 październi­ka na tere­nie wojew­ództ­wa świę­tokrzyskiego. Wów­czas to, funkcjonar­iusze Zarzą­du w Krakowie Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji wspól­nie z polic­jan­ta­mi z Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Kiel­cach, zatrzy­mali cztery oso­by tj. Adama K. (56 lat), Teresę J. (55 lat), Syl­wes­tra J. (46 lat) oraz Pio­tra J. (49 lat).

Pod­czas przeszuka­nia jed­nego z mieszkań, polic­jan­ci znaleźli ukry­wa­jącego się od niemal dwóch lat, 33-let­niego Kami­la S. Mężczyz­na był poszuki­wany przez Proku­raturę Rejonową w Kiel­cach na pod­staw­ie Lis­tu Gończego. On także został zatrzy­many.

Kole­jne dwie oso­by tj. Tadeusza G. (57 lat) oraz Mirosława K. (55 lat) polic­jan­ci doprowadzili do proku­ratu­ry z Zakładów Karnych, gdzie odby­wa­ją wielo­let­nie kary pozbaw­ienia wol­noś­ci za zabójst­wa i rozbo­je.

Wszys­tkie zatrzy­mane oso­by usłysza­ły zarzu­ty popełnienia łącznie sześ­ciu zabójstw, w tym czterech z uży­ciem broni pal­nej, w różnych kon­fig­u­rac­jach osobowych. Sąd, na wniosek proku­ra­to­ra, zas­tosował wobec trzech pode­jrzanych środek zapo­b­ie­gaw­czy w postaci tym­cza­sowego aresz­towa­nia na 3 miesiące. Za zabójst­wo groz­ić może kara nawet doży­wot­niego pozbaw­ienia wol­noś­ci.


Close Menu
Close Panel