Szef MON: był atak cybernetyczny ze strony Rosji

  • Polska

Min­is­ter obrony Antoni Macierewicz powiedzi­ał w piątek, że doszło do kole­jnego ataku cyber­ne­ty­cznego ze strony Rosji, i że w Polsce został on odpar­ty. Jak dodał, “to zagroże­nie wzras­ta z każdym dniem”.

Reklama

Fot. Pix­abay

Mieliśmy już trze­ci kole­jny atak cyber­ne­ty­czny ze strony Rosji. Na szczęś­cie w Polsce go odpar­liśmy. Ale to zagroże­nie wzras­ta z każdym dniem” — powiedzi­ał Macierewicz w TVP1.

Jak mówił, “zaatakowane przed­siębiorstwa na Ukrainie, które miały swo­je odd­zi­ały w innych kra­jach — o ile w innych kra­jach europe­js­kich zostały zablokowane, to w Polsce nie”. “W Polsce udało się uniemożli­wić odd­zi­ały­wanie na te przed­siębiorstwa, na ich sys­te­my kom­put­erowe” — powiedzi­ał min­is­ter obrony nie zdradza­jąc dal­szych szczegółów.

Reklama

Mogę powiedzieć, że sys­te­my, które posi­adamy, który­mi kieru­ją głównie ludzie odpowiedzial­ni za Nar­o­dowe Cen­trum Kryp­tologii, są bard­zo skuteczne. Wciąż Pol­s­ka ma najlep­szych kryp­tologów, najlep­szy soft­ware na świecie” — zaz­naczył Macierewicz.

Jak dodał, trze­ba sobie uświadomić, że sprawa obrony cyber­ne­ty­cznej, to nie jest kwes­t­ia “jakiejś wąskiej dziedziny”. “Atak cyber­ne­ty­czny w dzisiejszych cza­sach może zniszczyć potenc­jał obron­ny i w ogóle potenc­jał całego państ­wa” — stwierdz­ił szef MON.

Odnosząc się do zapowiedzianej budowy pol­s­kich wojsk cyber­ne­ty­cznych, Macierewicz zaz­naczył, że pro­ces ten wyma­ga cza­su. Jak mówił, to budowa pomieszczeń i pra­cowni na odpowied­ni sprzęt, ale także dobór kadry, co jest zadaniem dużo poważniejszym.

Chce­my, żeby ona docelowo liczyła tysiąc cyberżołnierzy — ludzi, którzy będą kierować naszą obroną cyber­ne­ty­czną” — pod­kreślił min­is­ter.

Źródło: www.kurier.pap.pl.


Close Menu
Close Panel