Chciała zrobić super zdjęcie. Nie żyje

  • Świat

23-lat­ka sto­jąc na skra­ju bry­tyjs­kich klifów Cuck­mere Haven, poprosiła, by wykon­ać jej zdję­cie. Pozu­jąc, kobi­eta skoczyła do góry. Nieste­ty, pod­czas lądowa­nia, pośl­izgnęła się i spadła w dół.

Reklama

Fot. Pix­abay

Świad­kowie mówią, że widzieli kobi­etę pozu­jącą do zdję­cia, a kil­ka sekund później na brzegu pozostała jej tor­ba. Wtedy to zadz­wonili po policję. Nieste­ty, okaza­ło się, że obraże­nia głowy były zbyt poważne.

Reklama

Sprawę wyjaś­nia polic­ja, ale najbardziej praw­dopodob­ny jest nieszczęśli­wy wypadek. Kobi­eta na swoim tele­fonie miała sześć innych ujęć, jak twierdzą służ­by “ekstremal­nie blisko” krawędzi klifów. Niemalże wszys­tkie pokazy­wały ją skaczącą do góry.

Połud­niowoko­re­ańs­ka stu­den­t­ka Hye­won Kim, przy­była do Wielkiej Bry­tanii, by popraw­ić swo­je umiejęt­noś­ci

językowe.

 


Close Menu
Close Panel