Ojciec pobił i zamknął 4-letniego synka na kilka dni w łazience bez jedzenia, bo był niegrzeczny

Na trzy miesiące do aresz­tu trafił 41-let­ni mieszkaniec Lubi­na. Z ustaleń funkcjonar­iuszy wyni­ka, że mężczyz­na pobił swo­jego 4-let­niego syn­ka, a następ­nie zamknął go bez jedzenia w łazience na kila dni. Tak został ukarany za to, że był niegrzeczny. Spraw­ca został zatrzy­many dzię­ki infor­ma­cji z przed­szko­la oraz szy­bkiej reakcji pra­cown­ików Miejskiego Ośrod­ka Pomo­cy Społecznej w Lubinie z dziel­ni­cowy­mi miejs­cowej Policji. Chłopczyk obec­nie zna­j­du­je się już pod właś­ci­wą opieką.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Cała sprawa wyszła na jaw dzię­ki czu­jnoś­ci Pań przed­szkolanek, które to zauważyły u 4-lat­ka szereg sini­aków. Pode­jrze­wa­jąc, że chłopczyk mógł zostać pobity powiadomiły Miejs­ki Ośrodek Pomo­cy Społecznej w Lubinie. Pra­cown­ice soc­jalne naty­ch­mi­ast udały się do tej placów­ki oświa­towej. Liczne sini­a­ki na ciele mal­ca nie pozostaw­iały złudzeń, że został pobity. Infor­ma­c­ja ta została przekazana dziel­ni­cowym z Komendy Powia­towej Policji w Lubinie.

Reklama

Polic­jan­ci wraz z pra­cown­i­ca­mi Miejskiego Ośrod­ka Pomo­cy Społecznej w Lubinie z dużym zaan­gażowaniem zajęli się wyjaśnie­niem tej sprawy. W grę wchodz­iło dobro małego dziec­ka. Dziel­ni­cowi ustalili, że chłopczyk był niegrzeczny a to zden­er­wowało jego ojca. Mężczyz­na ten pobił mal­ca kijem i kazał mu przez wiele godzin klęczeć na podłodze. Następ­nie na kil­ka dni zamknął go w łazience bez jedzenia i zakazał z niej wychodz­ić. Zmusił tym samym cztero­lat­ka do nocow­a­nia na zim­nej podłodze. Funkcjonar­iusze naty­ch­mi­ast pojechali do miejs­ca zamieszka­nia poszkodowanego gdzie zatrzy­mali jego ojca.

41-let­ni mieszkaniec Lubi­na trafił od razu do pol­i­cyjnego aresz­tu. Decyzją sądu został już tym­cza­sowo aresz­towany na trzy miesiące. Chłopczyk obec­nie prze­by­wa pod opieką rodziny i jest bez­pieczny.

Zatrzy­many mężczyz­na usłyszał zarzu­tu fizy­cznego i psy­chicznego znę­ca­nia się nad swoim dzieck­iem ze szczegól­nym okru­cieńst­wem. Za czyn, którego się dop­uś­cił może groz­ić mu kara od 3 do 12 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.


Close Menu
Close Panel