Zabrał mu telefon, a potem dwukrotnie ugodził nożem

Moko­tows­cy polic­jan­ci zatrzy­mali mężczyznę pode­jrzanego o spowodowanie ciężkiego uszczer­bku na zdrow­iu. Kiedy Kamil U. zabrał pokrzy­wd­zone­mu tele­fon między mężczyz­na­mi doszło do sprzecz­ki, pod­czas której 29-latek dwukrot­nie ugodz­ił pokrzy­wd­zonego nożem w brzuch. Napast­nikowi, za to co zro­bił, zgod­nie z kodek­sem karnym grozi ter­az do 10 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Reklama

Do zdarzenia doszło w nocy, kiedy gru­pa zna­jomych wracała z pubu do domu. Między pokrzy­wd­zonym a Kamilem U. doszło do sprzecz­ki. Poszło o tele­fon, który 29-latek zabrał pokrzy­wd­zone­mu. Kiedy mężczyz­na upom­ni­ał się o swo­ją włas­ność Kamil U. odd­ał mu aparat, lecz chwilę po tym zaatakował go i dwukrot­nie ugodz­ił nożem w brzuch.

Zakr­waw­iony mężczyz­na upadł na chod­nik, a napast­nik uciekł. Powiadomieni o tym co się stało polic­jan­ci z moko­towskiego wydzi­ału wywiad­ow­c­zo-patrolowego już kilka­dziesiąt min­ut od zdarzenia zatrzy­mali 29-lat­ka.

Reklama

Kamil U. usłyszał zarzut spowodowa­nia ciężkiego uszczer­bku na zdrow­iu, za co zgod­nie z kodek­sem karny grozi do 10 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. Na wniosek proku­ratu­ry sąd pod­jął już decyzję o tym­cza­sowym aresz­towa­niu mężczyzny na 3 miesiące.


Close Menu
Close Panel