Przyszły pierwsze wcześniejsze emerytury. Różnica wynosi 1300 zł!

ZUS zaczął wypła­cać pier­wsze emery­tu­ry po wejś­ciu w życie zmi­an w wieku emery­tal­nym dla kobi­et i mężczyzn. Okazu­je się, że różni­ca w wypłat­ach to praw­ie 1300 zł.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Emery­tu­ra kobi­et wynosi 1540 zł, a mężczyzn 2800 zł – przyz­nała w roz­mowie z PAP, prof. Gertru­da Uścińs­ka, prezes ZUS. Wypła­ta doty­czy aż 42,4 tys. osób.

Reklama

Skąd taka różni­ca w emery­tu­rach pomiędzy kobi­eta­mi, a mężczyz­na­mi? Jed­nym z czyn­ników jest staż pra­cy. Mężczyźni pracu­ją, zgod­nie z nową ustawą, o 5 lat dłużej niż kobi­ety. Stąd i emery­tu­ra jest dużo wyższa.

W niek­tórych rejonach Pol­s­ki różni­ca pomiędzy wyna­grodzeni­a­mi wynosi aż 100 proc. Mimo, że Pola­cy mogli­by pra­cow­ać, więk­szość z nich decy­du­je się na wcześniejszą emery­turę. Z 410 tys. uprawnionych, aż 331 tys. zde­cy­dowało się na ten krok.

 

Close Menu
Close Panel