Kobiety w Polsce mniej sprawiedliwie wynagradzane niż mężczyźni

Kobi­ety uważa­ją, że są mniej spraw­iedli­wie i rzadziej oce­ni­ane przez swoich sze­fów niż mężczyźni i otrzy­mu­ją mniej spraw­iedli­we wyna­grodzenia — wyni­ka z badań przeprowad­zonych przez naukow­ców ze Szkoły Głównej Hand­lowej w Warsza­w­ie.

Reklama

Fot. Pix­abay

Z wyników badań moż­na wywnioskować, że w Polsce sze­fowie kobi­et mniej wiedzą o ich pra­cy, w związku z czym nie są w stanie wyciągnąć właś­ci­wych wniosków. W efek­cie nie są w stanie właś­ci­wie ich wyna­gradzać, pro­ponować szkoleń, poma­gać w roz­wo­ju, a potem pro­mować w orga­ni­za­cji aż do najwyższych stanowisk – opisu­je dr Han­na Kinows­ka z SGH.

Naukow­cy z SGH przeprowadzili bada­nia na reprezen­taty­wnej grupie pracu­ją­cych pol­s­kich inter­nautów, bada­jąc różne aspek­ty przy­wództ­wa w fir­ma­ch. Anal­iza różnic w odpowiedzi­ach kobi­et i mężczyzn pokaza­ła, że kobi­ety są zarządzane inaczej niż mężczyźni, choć nie we wszys­t­kich aspek­tach.

Reklama

Kobi­ety wskaza­ły na kil­ka aspek­tów różnią­cych ich przełożonych od sze­fów zarządza­ją­cych mężczyz­na­mi. Moż­na wyciągnąć wniosek, że sze­fowie inaczej zachowu­ją się w sto­sunku do kobi­et niż do mężczyzn. Najważniejsza różni­ca doty­czyła spraw­iedli­wej oce­ny. Kobi­ety przyz­nały, że są mniej spraw­iedli­wie oce­ni­ane przez swoich sze­fów niż mężczyźni” — dodała ekspert­ka.

Badane kobi­ety przyz­nały również, że otrzy­mu­ją mniej spraw­iedli­we wyna­grodzenia, a także, że nie są na bieżą­co oce­ni­ane w porów­na­niu z mężczyz­na­mi.

Dr Kinows­ka przy­pom­ni­ała, że z danych GUS o wyna­grodzeni­ach, pub­likowanych co dwa lata, wyni­ka, że kobi­ety na tych samych stanowiskach zara­bi­a­ją w Polsce śred­nio o 17 proc. mniej niż mężczyźni.

Moż­na powiedzieć, że to niedużo, bo w Stanach Zjed­noc­zonych kobi­ety na tych samych stanowiskach zara­bi­a­ją o 25 proc. mniej niż mężczyźni. Nato­mi­ast jeśli spo­jrzymy na rodza­je stanowisk, to na tych najwyżej wyna­gradzanych w Polsce – na stanowiskach kierown­iczych i spec­jal­isty­cznych — kobi­ety także zara­bi­a­ją śred­nio o 1/​4 mniej niż mężczyźni” — dodała.

Jej zdaniem jeszcze gorzej sytu­ac­ja wyglą­da, jeśli spo­jrzymy na nie­ma­te­ri­al­ną część wyna­grodzenia, czyli np. awans w pra­cy. W Polsce zaled­wie 7 proc. spółek gieł­dowych zarządzanych jest przez kobi­ety. I choć to niemal 2 razy więcej niż śred­nia w kra­jach UE, gdzie ten wskaźnik wynosi zaled­wie 3,6 proc., to ten pro­cent wciąż jest min­i­mal­ny.

Szczegól­nie jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak pol­skie kobi­ety są dobrze wyk­sz­tał­cone, jakie mają doświad­cze­nie, jakie mają aspirac­je i możli­woś­ci. Mar­nu­je­my w ten sposób bard­zo dużą część kap­i­tału ludzkiego, który mógł­by się przełożyć na innowa­cyjność, wzrost gospo­dar­ki, firmy, ogól­nie lep­sze życie nas wszys­t­kich” — uważa dr Kinows­ka.

Źródło: Codzi­en­ny Ser­wis Infor­ma­cyjny PAP

Close Menu
Close Panel