Medyczny Nobel za odkrycie związane z zegarem biologicznym

Trzej naukow­cy — Jef­frey C. Hall, Michael Ros­bash and Michael W. Young — zostali lau­re­ata­mi nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medy­cyny za odkrycie moleku­larnych mech­a­nizmów kon­trolu­ją­cych ryt­my okołodobowe u orga­nizmów żywych — ogłosil w poniedzi­ałek Komitet Noblows­ki.

Reklama

Fot. Pix­abay

Nagrodą Nobla w wysokoś­ci 9 mil­ionów koron (ok. 940 tys. euro) podzielą się po równo trzej naukow­cy ze Stanów Zjed­noc­zonych — Jef­frey C. Hall, Michael Ros­bash and Michael W. Young.

Prowadząc bada­nia na muszce owocowej wyi­zolowali oni gen kon­trolu­ją­cy praw­idłowy rytm okołodobowy u orga­nizmów. Wykaza­li, że gen ten kodu­je białko gro­madzące się w komórkach w cza­sie nocy — i degrad­owane w ciągu dnia. Później ziden­ty­fikowali kole­jne biał­ka pełniące ważną rolę w tym mechaniźmie.

Reklama

Źródło: Codzi­en­ny Ser­wis Infor­ma­cyjny PAP

Close Menu