To już pewne! Ogromny bank wejdzie do Warszawy! Będzie tysiące miejsc pracy!

Bank JP Mor­gan otworzy swo­ją siedz­ibę w Polsce, w ciągu kilku lat zatrud­nie­nie zna­jdzie kil­ka tysię­cy osób – poin­for­mował w piątek wicepremier, min­is­ter roz­wo­ju i finan­sów Mateusz Moraw­iec­ki. Dzisi­aj wiemy również, że siedz­ibę otworzy w Warsza­w­ie. Prezy­dent Waltz podz­iękowała i pograt­u­lowała wyboru na swoim twit­terze.

Reklama

Fot. Pix­abay /​ To Się Dzieje

 

W ciągu najbliższych paru lat będzie tutaj już pra­cow­ało kil­ka tysię­cy nowych osób z kom­pe­tenc­ja­mi taki­mi jak zarządzanie dany­mi, zarządzanie ryzykiem kredy­towym, łańcucha­mi dostaw, czyli kom­pe­tenc­je matem­aty­czne, statysty­czne, ale też w dużym stop­niu inżynier­skie i zarząd­cze. To mnie bard­zo cieszy, bo to są lep­iej płatne miejs­ca pra­cy i rzeczy­wiś­cie jest to ogrom­ny sukces, bo to trochę taki Mer­cedes w sek­torze usług” – powiedzi­ał Moraw­iec­ki w radiowej Trójce.

Reklama

Na początku wrześ­nia min­is­ter spotkał się m.in. z kierown­ictwem JP Mor­gan w Nowym Jorku. Wtedy rynkiem wstrząs­nęła wiado­mość, że, że bank chce ulokować w Polsce jed­ną ze swoich siedz­ib. Zaz­naczył “tego typu biu­ra i inwest­y­c­je są roz­wo­jowe, tworzą przestrzeń dla wielu małych i śred­nich przed­siębior­ców”. Potem dodawał, że jest niemal pewne, że bank się u nas uloku­je i, że miejs­ca pra­cy będą “dobrze płatne”.

Close Menu