Ewakuacja Parlamentu Europejskiego!

Trwa ewakuac­ja budynku Par­la­men­tu Europe­jskiego w Bruk­seli. Nie jest znana przy­czy­na. O spraw­ie poin­for­mował por­tal Niezależna.pl.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Jak dowiedzieli się dzi­en­nikarze por­talu, chodzi o skrzy­dło im. Willy’ego Brand­ta. Pomieszczenia te zaj­mowane są m.in. przez posłów PiS.

Reklama

Euro­poseł Ryszard Czar­nec­ki mówi, że nakazano ewakuację, nie poda­jąc przy­czyny. Pod­kreśla, że sytu­ac­ja wyglą­da na poważną.


Close Menu
Close Panel