Dwóch Syryjczyków próbowało dostać się do Warszawy. Mieli cudze paszporty

W wyniku kon­troli legal­noś­ci poby­tu cud­zoziem­ców na tere­nie nowod­worskiego lot­niska funkcjonar­iusze z Placów­ki Straży Granicznej Warsza­wa-Mod­lin ujawnili dwóch cud­zoziem­ców z doku­men­ta­mi stwierdza­ją­cy­mi tożsamość innych osób.

Reklama

Fot. Nad­wiślańs­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej

 

Do zatrzy­ma­nia mężczyzn doszło pod­czas kon­troli po przy­locie samolo­tu z Aten.

Reklama

Rutynową kon­trolą obję­to 16 cud­zoziem­ców, a wśród nich dwóch podróżnych legi­t­y­mu­ją­cych się buł­garski­mi dowoda­mi oso­bisty­mi. Wprawdzie doku­men­ty nie nosiły oznak sfałs­zowa­nia, to wiz­erun­ki wid­niejące na fotografi­ach zamieszc­zonych w doku­men­cie nie odpowiadały wiz­erunk­om osób posługu­ją­cych się nimi. Po doko­na­niu sprawdzeń doku­men­tów w dostęp­nych bazach poszuki­waw­czych okaza­ło się, że jeden z dowodów fig­urował w sys­temach jako doku­ment utra­cony. W toku dal­szych czyn­noś­ci, obaj cud­zoziem­cy oświad­czyli, że są ob. Syrii i chcieli pod­stępem wjechać do Pol­s­ki, posługu­jąc się doku­men­ta­mi stwierdza­ją­cy­mi tożsamość innych osób. Dlat­ego na pod­staw­ie art. 275 § 1 kk. mężczyźni zostali zatrzy­mani.

W sto­sunku do jed­nego z nich zostało wszczęte dochodze­nie, cud­zoziemiec przyz­nał się do popełnionego czynu i dobrowol­nie pod­dał się karze w postaci 6 miesię­cy pozbaw­ienia wol­noś­ci z warunk­owym zaw­iesze­niem wyko­na­nia kary na okres 3 lat, dozór kura­to­ra, podanie wyroku do pub­licznej wiado­moś­ci oraz przepadek dowodu rzec­zowego — bez przeprowadza­nia rozprawy sądowej. Pon­ad­to Komen­dant Placów­ki Straży Granicznej Warsza­wa-Mod­lin wszczął z urzę­du postępowanie admin­is­tra­cyjne w spraw­ie zobow­iąza­nia do powro­tu. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim po roz­pa­trze­niu wniosku o umieś­cił cud­zoziem­ca w Strzeżonym Ośrod­ku dla Cud­zoziem­ców w Lesznowoli na okres 3 miesię­cy.

W sto­sunku do drugiego cud­zoziem­ca z uwa­gi na to, że był niepełno­let­ni wszczę­to czyn­noś­ci w try­bie art. 308 §1 KPK. i po roz­pa­trze­niu jego sprawy przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, III Wydzi­ał Rodzin­ny i Nielet­nich, został umieszc­zony w Strzeżonym Ośrod­ku dla Cud­zoziem­ców w Kętrzynie na okres 3 miesię­cy. Pon­ad­to sąd ustanow­ił dla mało­let­niego cud­zoziem­ca kura­to­ra w postępowa­niu w spraw­ie zobow­iązanie go do powro­tu.


Close Menu
Close Panel