Oświęcim: Pijany wiózł matkę z dwójką dzieci

Polic­jan­ci z Oświęcimia zatrzy­mali pijanego kierow­cę, który wiózł nieod­powiedzial­ną zna­jomą dwójkę dzieci. Mężczyz­na miał w orga­nizmie blisko 2,5 promi­la alko­holu. W związku z kierowaniem w stanie nietrzeź­woś­ci i naraże­nie mało­let­nich, wszczęte zostało postępowanie karne. Mate­ri­ały sprawy przekazano także do sądu rodzin­nego.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

9 sierp­nia br. polic­jan­ci z Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego oświęcim­skiej komendy Policji, pil­nu­jąc bez­pieczeńst­wa w rejonie uli­cy Fab­rycznej w Oświęcim­iu, tuż przed godz. 19:00 zwró­cili uwagę na samochód mar­ki Maz­da. Zachowanie auta na drodze wskazy­wało, że jego kierow­ca może być nietrzeźwy. Polic­jan­ci naty­ch­mi­ast dali kieru­jące­mu syg­nał do zatrzy­ma­nia się.

Reklama

Kiedy pojazd zjechał na pobocze funkcjonar­iusze przys­tąpili do kon­troli i od razu wyczuli od kierow­cy woń alko­holu. Pon­ad­to okaza­ło się, że prócz pijanego 32-let­niego mieszkań­ca Oświęcimia w pojeździe zna­j­du­je się 39-lat­ka z tego samego mias­ta oraz jej dwo­je dzieci w wieku 9 i 11 lat. Badanie stanu trzeź­woś­ci mężczyzny wykaza­ło 2,41 promile alko­holu.

Zostało wszczęte postępowanie karne, a dodatkowo mate­ri­ały sprawy będą przekazane do Wydzi­ału Rodzin­nego i Nielet­nich Sądu Rejonowego.

Za kierowanie w stanie nietrzeź­woś­ci grozi do 2 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wyso­ka kara grzy­wny, nato­mi­ast za naraże­nie mało­let­nich na niebez­pieczeńst­wo grozi do 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.


Close Menu
Close Panel