Bareja wiecznie żywy. Apteka w Warszawie walczy kartkami z sąsiednią apteką

Apte­ka Tania z Uni­ver­samu byly ostat­nim czyn­nym punk­tem w tym budynku.  Ter­az mieś­ci się ona w sąsied­niej Galerii Wia­tracz­na (nie mylić z galer­ią Ron­do Wia­tracz­na,  która stoi w miejs­cu Uni­ver­samu.

Reklama

Fot. Ron­do Wia­tracz­na

 

Jak się okazu­je Uni­ver­sam sam w sobie nadal jest marką i nazwa apte­ka z Uni­ver­samu lub podob­nie brzmiące nazwy stała się zarzewiem wojny między punk­ta­mi far­ma­ceu­ty­czny­mi.

Reklama

Czytel­nicz­ka  Emil­ia przysłała do fan­page Ron­do Wia­tracz­na zdję­cie z apte­ki, która jak pisze fan­page: “toczy z sąsied­nią apteką wojnę o klien­tów, oraz to która jest tą prawdzi­wą apteką z Uni­ver­samu  
Kabaret, szkoda,że nie konku­ru­ją cena i obsłu­ga klien­ta.” - zauważa prowadzą­cy fan­page Ron­do Wia­tracz­na.

Jak się dowiedzieliśmy ten jawny brak sym­pa­tii wys­tępu­je między dwiema z trzech w/​w placówek. Komu­nikaty wid­niejące na drzwiach założonej w 2014 roku i cieszącej się opinią taniej Apte­ki z Uni­ver­samu odnoszą się do otwartej w ostat­nim cza­sie, i to tuż za ścianą, Apte­ki Uni­ver­sum.

Trze­ba przyz­nać, że nazwy są do siebie bard­zo podob­ne i mniej zori­en­towani mogą się pogu­bić.

Z danych dostęp­nych w sieci wyni­ka, że obie apte­ki należą, a przy­na­jm­niej należały, do… tych samych właś­ci­cielek. I to chy­ba tu należy szukać przy­czyn obec­nego stanu rzeczy.” — czy­tamy na wit­rynie Nasz Grochów.

Dodatkowa cieka­wost­ka. Dru­ga apte­ka z Uni­ver­samu zna­j­du­je się na Woli, na uli­cy Krem­powieck­iego Widać nastąpił podzi­ał przez pączkowanie.” — zauważa Pan Artur.

Close Menu