Awantura pomiędzy transseksualistką, a nastolatką. Sprawa trafi do prokuratury [WIDEO]

Od kilku dni obser­wu­je­my w medi­ach społecznoś­ciowych sprawę Niny Kukawskiej, czyli Rafalali. Jest ona osobą pub­liczną, transsek­su­al­istką, czyli osobą, która zmieniła płeć i aktorką. Kobi­eta ostro zareagowała na rzekomy śmiech dziew­czyn­ki i postanow­iła się z nią skon­fron­tować przed kamerą.

Reklama


 

Polic­jan­ci dokon­a­ją oce­ny prawno-karnej tego zdarzenia, a zebrane mate­ri­ały przekażą do proku­ratu­ry celem dal­szych czyn­noś­ci” — poin­for­mował w niedzielę PAP rzecznik KGP mł. insp. Mar­iusz Cia­r­ka, odnosząc się do filmiku zamieszc­zonego w sieci przez Rafalalę.

Reklama

Do treś­ci nagra­nia odniósł się w sobotę także szef MSWiA Joachim Brudz­ińs­ki.

Pole­ciłem Komen­dan­towi Główne­mu @PolskaPolicja anal­izę tego mate­ri­ału i pod­ję­ciu wszel­kich dzi­ałań prawnych wobec tego agresy­wnego osob­ni­ka” — napisał na Twit­terze.

Ośrodek Mon­i­torowa­nia Zachowań Rasis­tows­kich i Kseno­fo­bicznych napisał:

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE ATAKU RAFALALI NA NASTOLATKĘ

Sieć obiegł film zamieszc­zony na Snapcha­cie przez Rafalalę, znaną transsek­su­al­istkę. Chwali się na nim atakiem na dziew­czynkę, na oko 13-let­nią, która miała zaśmi­ać się na widok Rafalali.

Śmiejesz się komuś w twarz? Jak, kur­wa, nie? To jest kur­wa śmieszne? Co cię kur­wa śmieszy we mnie? Przy­jem­nie kur­wa? Pośmieje­my się kur­wa?” — krzy­czy Rafalala do przes­traszonego dziec­ka, szarpie dziew­czynkę i oble­wa napo­jem.

Tem­at pod­ch­wyciły naty­ch­mi­ast wszelkie praw­icowe por­tale. “Lewac­ki ter­ror”, “prosty­tut­ka”, “to coś” — piszą szmatław­ce w swoim sty­lu stara­jąc się podsy­cać nien­aw­iść do osób LGBTQ. W komen­tarzach roi się od homo­fo­bii, nawoły­wa­nia do ekster­mi­nacji osób niehetero­nor­maty­wnych, bluzgów i mowy nien­aw­iś­ci rodem z pro­pa­gandy III Rzeszy. Zajmiemy się ich autora­mi.

Ale to jest tylko jed­na strona medalu; jest też dru­ga.

Wielokrot­nie sta­je­my w obronie osób LGBTQ i będziemy to robić nadal, jed­nak nie może­my przyz­nać, że nic się nie stało, bo ataku­ją­ca jest trans. Rafalala zachowała się skan­dal­icznie.

Potrafimy zrozu­mieć, że ciężko jest żyć, gdy wciąż wytyka­ją cię pal­ca­mi i spo­tykasz się na każdym kroku z nietol­er­ancją. Jed­nak atakowanie bezbron­nego dziec­ka to gru­ba prze­sa­da! Być może rzeczy­wiś­cie dziew­czyn­ka naśmiewała się, ale to nie jest powód, by ją szarpać, wyzy­wać i oble­wać kawą!

A po wszys­tkim zamieś­cić w sieci film doku­men­tu­ją­cy upoko­rze­nie dziew­czyn­ki.

Nadal będziemy wys­tępować w obronie praw mniejs­zoś­ci sek­su­al­nych, doma­gać się równego trak­towa­nia i naciskać na rozwiąza­nia prawne rzeczy­wiś­cie rów­na­jące sta­tus społeczny wszys­t­kich oby­wa­teli, bez wzglę­du na ich ori­en­tację.

Jed­nak uważamy, że Rafalala robi więcej złego niż dobrego w spraw­ie wal­ki o równouprawnie­nie osób LGBTQ.

Ośrodek wysłał zaw­iadomie­nie o pode­jrze­niu popełnienia przestępst­wa przez Rafalalę.

 

Close Menu