Dziwne, przerażające zjawiska na niebie wyjaśnione

W ostat­ni piątek (13.04.) w internecie zaczęły pojaw­iać się filmi­ki pokazu­jące dzi­wne zjawiska na niebie [LINK], które rzeko­mo mogliśmy zaob­ser­wować nad Pol­ską. Jak się okazu­je, była to misty­fikac­ja. Wspom­ni­ane zjawiska to nie żadne wybuchy mete­o­ry­tów czy tym bardziej śla­dy obec­noś­ci obcych; mamy po pros­tu do czynienia z akcją pro­mo­cyjną fil­mu Avengers: Woj­na bez granic.

Reklama

To chy­ba oczy­wiste, że to, co się dzieje od kilku dni w sieci, jest akcją pro­mo­cyjną fil­mu Avengers […]. Takie akc­je muszą zwracać powszech­ną uwagę. Chy­ba się udało” – mówi w wywiadzie dla agencji infor­ma­cyjnej infoWire.pl badacz kul­tu­ry pop­u­larnej Kamil M. Śmi­ałkows­ki.

Avengers: Woj­na bez granic to kole­jny film z serii o przy­go­dach super­bo­haterów Mar­vela. Na ekranach pol­s­kich kin pro­dukcję będzie moż­na oglą­dać od 26 kwiet­nia (a właś­ci­wie nawet od 25 kwiet­nia, bo wtedy odbędą się pokazy przed­premierowe). Fani serii, których w naszym kra­ju nie braku­je, czeka­ją z wyp­ieka­mi na twarzy i zacier­a­ją ręce. Co spraw­ia, że filmy te cieszą się taką pop­u­larnoś­cią? Oprócz intere­su­jącej tem­aty­ki na pewno to, że są one robione z roz­machem i pełno w nich efek­tów spec­jal­nych, co jest bard­zo dobrym wabikiem na współczes­nego widza.

Reklama

Czego powin­niśmy oczeki­wać po najnowszym przed­staw­icielu serii Avengers? „Myślę, że może­my się spodziewać wielkiego wid­owiska. Najnowszy film Avengers łączy wszys­tkie wąt­ki i wszys­tkie posta­cie, które do tej pory pojaw­iły się w kinowym uni­w­er­sum Mar­vela […]. Ter­az, kiedy mamy tych filmów już naprawdę mnóst­wo, połącze­nie tego w jed­ną wielką opowieść jest dużym wyzwaniem. Na pod­staw­ie tego, co wiemy, a wiemy to, co widzieliśmy w zwias­tu­nach, myślę, że twór­cy sprostali. Przekon­amy się, kiedy film trafi na ekrany” – stwierdza ekspert.

źródło: inforwire.pl

Close Menu