Seryjny morderca w Olsztynie?! Trzy ciała w trzech różnych miejscach! Mieszkańcy przerażeni!

Jak infor­mu­je RMF FM w trzech rożnych częś­ci­ach Olsz­ty­na znaleziono trzy ciała. Jak infor­mu­je dzi­en­nikarz stacji, Piotr Bułakows­ki, sprawy te nie łączą się ze sobą, jed­nak mieszkań­cy są prz­er­ażeni.

Reklama

Fot. tosiedzieje.pl

 

Przy ul. Koś­ciusz­ki w Olsz­tynie znaleziono ciało 25-let­niego Szwe­da, który zginął w wyniku upad­ku. Na tym sprawa jed­nak się nie zakończy, bowiem zatrzy­mano inne oso­by, które prze­by­wały z nim w mieszka­niu.

Reklama

Drugiego makabrycznego odkrycia dokon­ali kajakarze płyną­cy po Łynie, którzy zauważyli unoszące się na powierzch­ni ciało.

Znaleziono też ciało należące do mężczyzny, które leżało nieopo­dal jed­nej z hal. W tym przy­pad­ku jed­nak, zgon miał nastąpić już kil­ka tygod­ni temu.

Dzi­en­nikarz RMF FM dowiedzi­ał się, że polic­ja nie łączy tych trzech spraw i jest to po pros­tu trag­iczny zbieg okolicznoś­ci, jed­nak mieszkań­cy i tak są prz­er­ażeni. Na pop­u­larnym por­talu społecznoś­ciowym krążą plot­ki, że jest to seryjny morder­ca.

Close Menu