Policja w szoku! Pościg za 16-letnim kierowcą. Wiózł 9 i 13-latka, a rodzice wyrazili na to zgodę!

Polic­jan­ci ruchu dro­gowego ząbkow­ick­iej komendy pełniąc służbę na tere­nie powiatu zauważyli jak jeden z kieru­ją­cych nie ma zapię­tych pasów bez­pieczeńst­wa. W związku z tym, funkcjonar­iusze dali jadące­mu seatem wyraźne syg­nały świ­etlne i dźwiękowe do zatrzy­ma­nia, ale ten nie miał zami­aru się im pod­porząd­kować i zaczął uciekać.

Reklama

Fot. Polic­ja

 

Polic­jan­ci pełniąc służbę na tere­nie gminy Ziębice w pewnym momen­cie zauważyli kieru­jącego seatem, który nie miał zapię­tych pasów. W związku z tym funkcjonar­iusze dali wyraźne syg­nały świ­etlne i dźwiękowe do zatrzy­ma­nia. Kierow­ca jed­nak nie reagował na nie, a nawet przyspieszył i zaczął uciekać polic­jan­tom.

Reklama

Mimo trud­nych warunk­ów, oblodzenia i zale­ga­jącego śniegu samochód nadal jechał coraz szy­b­ciej. Prze­jechał przez wieś i wjechał na drogę grun­tową. Kieru­ją­cy w dal­szym ciągu nie reagował na pró­by zatrzy­ma­nia i syg­nały dawane przez funkcjonar­iuszy.

Po pewnej chwili ucieka­ją­cy kierow­ca kole­jny raz próbował wjechać na drogę pol­ną i tam utknął w śniegu. Polic­jan­ci widzieli, że jaz­da jest naprawdę niebez­piecz­na dlat­ego pies­zo dobiegli do samo­chodu. Wielkie było ich zdzi­wie­nie, gdy okaza­ło się, że pasażera­mi samo­chodu były małe dzieci, 9-let­ni chłopczyk i 13-let­nia dziew­czyn­ka, a za kierown­icą siedzi­ał ich 16-let­ni brat. W momen­cie zatrzymy­wa­nia niebez­piecznego kierow­cy nad­jechał inny samochód, którym przy­jechała mat­ka całej trój­ki. Dzieci zostały przekazane pod jej opiekę.

W trak­cie usta­la­nia okolicznoś­ci całego zdarzenia okaza­ło się, że 16-latek jeźdz­ił samo­cho­dem za zgodą ojca. Jak­by tego było mało rodz­ice godzili się, aby nielet­ni woz­ił samo­cho­dem młod­sze rodzeńst­wo.

Polic­jan­ci powiadomili o całym zdarze­niu sąd rodzin­ny, który pode­jmie dal­sze decyz­je w tej spraw­ie.

Close Menu