Nielegalny alkohol kupowali u Ewy

5,5 litra alko­holu niewiadomego pochodzenia zabez­pieczyli w mieszka­niu przy Ład­nej północ­no­pras­cy polic­jan­ci z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią gospo­dar­czą i korupcją. Jak się okaza­ło, na sprzedaży niele­gal­nego alko­holu zara­bi­ała 53-let­nia Ewa K. Kobiecie przed­staw­iono już zarzut wprowadza­nia do obro­tu alko­holu niewiadomego pochodzenia bez wyma­ganego zez­wole­nia, za co grozi do 2 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Reklama

Fot. Polic­ja

 

Funkcjonar­iusze wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią gospo­dar­czą i korupcją północ­no­prask­iej komendy prowadzili dzi­ała­nia mające na celu ujawnie­nie miejsc sprzedaży niele­gal­nych towarów. Poczynione ustal­e­nia doprowadz­iły ich do pos­esji przy ul. Ład­nej na warsza­wskim Targówku. Kiedy oper­a­cyjni zauważyli, jak z obser­wowanej dzi­ał­ki odd­ala się „klient” z butelką zaw­ier­a­jącą przezroczysty płyn nabrali pode­jrzeń, że odby­wa się tam niele­gal­ny han­del alko­holem.

Reklama

Polic­jan­ci postanow­ili skon­trolować adres. Drzwi otworzyła im 53-let­nia kobi­eta. W jej domu polic­jan­ci znaleźli 5,5 litra podro­bionej wód­ki. Butel­ki, w których zna­j­dował się alko­hol nie były opa­tr­zone ory­gi­nal­ny­mi znaka­mi akcyzy. Ewa W. została zatrzy­mana.

53-lat­ka odpowie za wyrób i niele­gal­ny han­del alko­holem, za co grozi kara grzy­wny, ograniczenia wol­noś­ci oraz pozbaw­ienia wol­noś­ci do lat 2.

Close Menu
Close Panel