Narkotyki ukrywał w bardzo nieoczywistym miejscu

Praw­ie 70 gramów amfe­t­a­miny i pon­ad 70 gramów mar­i­huany zabez­pieczyli krymi­nal­ni z Białołę­ki pod­czas ostat­nich dzi­ałań skierowanych na zwal­czanie przestępc­zoś­ci narko­tykowej. Polic­jan­ci zatrzy­mali do tej sprawy 60-let­niego właś­ci­ciela zakładu mechan­icznego, w którym prze­chowywane były niele­galne sub­stanc­je. Andrzej Z. został przesłuchany w proku­raturze, gdzie przed­staw­iono mu zarzut posi­ada­nia znacznej iloś­ci środ­ków odurza­ją­cych. Proku­ra­tor zas­tosował wobec niego pol­i­cyjny dozór i poręcze­nie majątkowe.

Reklama

Krymi­nal­ni z Białołę­ki ustalili adres, pod którym miały być prze­chowywane narko­ty­ki. Funkcjonar­iusze postanow­ili zwery­fikować posi­adane infor­ma­c­je. Tuż po godzinie 18.00 polic­jan­ci udali się do wyty­powanego zakładu mechan­icznego. Ich infor­ma­c­je się potwierdz­iły. W trak­cie przeszuka­nia pomieszczenia zagospo­darowanego na biuro, w jed­nej z szafek oper­a­cyjni ujawnili dwa słoi­ki z suszem roślin­nym oraz białą sub­stancją, wagę elek­tron­iczną i dużą ilość tore­beczek foliowych z zapię­ciem strunowym.

Reklama

60-let­ni właś­ci­ciel przyz­nał, że niele­galne sub­stanc­je posi­adał na włas­ny użytek. Andrzej Z. został zatrzy­many i przewieziony do komis­ariatu. Krymi­nal­ni zabez­pieczyli również 1400 zło­tych na poczet kosztów postępowa­nia.

Badanie testerem zabez­piec­zonych sub­stancji potwierdz­iło, że jest to amfe­t­a­m­i­na o wadze praw­ie 70 gramów oraz 72,77 gramów mar­i­huany. Zebrany w tej spraw­ie mate­ri­ał dowodowy poz­wolił na przed­staw­ie­nie 60-latkowi w proku­raturze zarzu­tu posi­ada­nia znacznej iloś­ci środ­ków odurza­ją­cych.

Proku­ra­tor zas­tosował wobec niego pol­i­cyjny dozór oraz poręcze­nie majątkowe w wysokoś­ci 8 tys. zło­tych. Za to przestępst­wo grozi do 10 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

To już kole­j­na w ostat­nim cza­sie udana real­iza­c­ja polic­jan­tów z Komendy Rejonowej Policji Warsza­wa VI uderza­ją­ca w przestępc­zość narko­tykową. Polic­jan­ci pracu­ją nad podob­ny­mi sprawa­mi i nie wyk­lucza­ją dal­szych zatrzy­mań.

po/​mb

Close Menu
Close Panel