Chłopiec, którego zabija własne ciało. Ratujmy Karolka, inaczej umrze w męczarniach…

Naszego syn­ka zabi­ja nie choro­ba, ale jego własne ciało. Naj­gorszym, najbardziej śmiertel­nym wro­giem Karol­ka jest jego włas­ny krę­gosłup… Defor­ma­c­ja pogłębia się z każdym dniem. Krę­gosłup miażdży narządy w klatce pier­siowej. Zniszcze­niu uległa już tchaw­ica, powoli nie ma już miejs­ca dla płuc. Ratunkiem dla naszego dziec­ka jest tylko oper­ac­ja! Siód­ma tego typu oper­ac­ja na świecie, kosz­marnie dro­ga, ale od której zależy to, co nie ma ceny – życie naszego syn­ka. Inaczej Karo­la czeka wkrótce res­pi­ra­tor i powol­na śmierć w męczar­ni­ach, a wtedy nie będzie już kogo ratować… LINK do zbiór­ki: https://www.siepomaga.pl/jazdakarola

Reklama

Fot. siepo­ma­ga

Każdy rodz­ic uważa, że jego dziecko jest wyjątkowe. My chcielibyśmy, żeby nasz synek był zupełnie zwycza­jny… Nie jest – na całym świecie żyje tylko 150 takich ludzi jak on. W tym tylko 4 w Polsce. Karolek ma zespół Beal­sa,  bard­zo rzad­ki zespół wad o podłożu gene­ty­cznym.

Reklama

 Umysł naszego syn­ka jest zupełnie zdrowy. To bystry, ciekawy świa­ta chło­piec… To ciało jest jego wro­giem… Oso­by dotknięte zespołem Beal­sa mają niepraw­idłową zbu­dowano koś­ci i mięśnie, cier­pią na liczne przykur­cze. Karol ma niepro­por­cjon­al­nie dłu­gi i wygię­ty krę­gosłup, który stał się jego zabójcą. Dziś jest skrzy­wiony już w 85 stop­ni­ach, a defor­ma­c­ja wciąż postępu­je! Miażdży narządy wewnętrzne — tchaw­icę, płu­ca, wypy­cha żebra do przo­du, możli­we, że uciska już żołądek — Karol nie może sam jeść, bard­zo częs­to wymio­tu­je. Nasz synek jest jedyną osobą na świecie, którą dotknęła tak pot­wornie cięż­ka postać tej choro­by.

Gdy się urodz­ił, był zwinię­ty jak kulecz­ka. Nie dało się go rozpros­tować, rozłożyć – gdy­by ktoś chci­ał to zro­bić, musi­ał­by poła­mać mu wszys­tkie koś­ci… Synek miał bard­zo wrażli­wą skórę, każdy dotyk spraw­iał mu ból. Trafił do inku­ba­to­ra. To był szok, w ciąży prze­cież nikt niczego nie wykrył! Najpierw lekarze pode­jrze­wali zespół Edward­sa, inną rzad­ką wadę gene­ty­czną, śmiertel­ną. Powiedziano nam, że synek przeży­je 2 tygod­nie. Nie da się opisać, co wtedy czuliśmy, my, rodz­ice. Patrzyliśmy na nasze upragnione dziecko, led­wo widząc je przez płynące z oczu łzy. Nasz synek pot­wornie cier­pi­ał, a my nie mogliśmy zro­bić nic, by go ratować.

Wraz z praw­idłową diag­nozą myśleliśmy, że śmierć odeszła. Chorzy na zespół Beal­sa żyją nor­mal­nie, zakłada­ją rodziny! Okaza­ło się jed­nak, że wciąż zagraża nam śmierć. Nasz synek już dwa razy umier­ał na naszych rękach. To, że żyje, to cud… Pier­wszy raz – zwykły niedziel­ny poranek. Śni­adanie, leni­wy, rodzin­ny czas razem… W jed­nej sekundzie mała buzia Karo­la zro­biła się zupełnie sina. Chrapli­wie wal­czył o odd­ech. Umier­ał. Biegliśmy z nim na rękach przez osiedle, krzy­cząc roz­pac­zli­wie o pomoc, wezwana przez nas karet­ka i tak nie przy­jechała­by na czas… Rean­i­mowal­iśmy Karol­ka na środ­ku chod­ni­ka. Zbiegli się sąsiedzi. Wśród nich była lekar­ka, anestozjolog. Intubowała syn­ka, który już zdążył stracić przy­tom­ność… Ura­towała mu życie. Karet­ka przy­jechała 7 min­ut później. Sekundy dzieliły naszego syn­ka od śmier­ci.

Później okaza­ło się, że doszło do ucisku tchaw­icy. Przy każdej pró­bie ekstubacji Karol znów tracił odd­ech. Założono mu rurkę tra­cheotomi­jną, która do dziś chroni tchaw­icę przed zmi­ażdże­niem. Wtedy okaza­ło się też, że życie Karo­la jest w śmiertel­nym niebez­pieczeńst­wie, bo krę­gosłup miażdży narządy wewnętrzne. Zaczęliśmy szukać ratunku dla naszego dziec­ka, ale śmierć przyszła do nas ponown­ie… Dru­gi raz, gdy Karol umier­ał, wydarzył się w Cen­trum Zdrowia Dziec­ka. To był piątek, 12 sty­cz­nia. W jed­nej chwili synek uśmiechał się do nas – żyje­my dla takich chwil, w którym widz­imy, że jest szczęśli­wy – w drugiej był już siny, a z ust, z rur­ki tra­cheotomi­jnej leci­ały stru­mie­nie krwi. Nigdy w życiu nie wymaże­my tego obrazu z pamię­ci. W kil­ka min­ut Karol stracił 400 ml krwi. Zatrzy­mało się krąże­nie. Zatrzy­mało się serce. Okaza­ło się, że rur­ka prze­tarła tchaw­icę. O życie naszego syn­ka wal­czył 20-osobowy zespół medy­czny. Gdy­byśmy byli tego dnia w domu, nie w szpi­talu, Karol umarł­by na naszych rękach.

Wiemy, że wycz­er­pal­iśmy już lim­it szczęś­cia, nie chce­my, nie może­my poz­wolić na to, by śmierć przyszła do nas po raz kole­jny! Wiemy, że tym razem prze­gramy. Wada pog­a­rsza się w zas­trasza­ją­cym tem­pie… Jeśli nie pow­strzy­mamy krę­gosłu­pa, będzie wykrzy­wiać się dalej. Zniszczy płu­ca, a potem inne narządy, z sercem włącznie… Przez to, że Karol ma naj­cięższą, inną postać arcyrzad­kiego zespołu gene­ty­cznego, nie moż­na u niego ot tak, po pros­tu, zas­tosować gotowego sposobu leczenia. Trze­ba ten sposób wymyślić… Od kilku miesię­cy jesteśmy w kon­tak­cie z lekarza­mi z uni­w­er­syte­tu w amerykańskim Michi­gan, którzy przy współpra­cy z bioinżyniera­mi z Bostonu chcą ura­tować życie naszego dziec­ka i zro­bić oper­ację rekon­strukcję jego górnych dróg odd­e­chowych. Opieka medy­cz­na w USA jest jed­nak kosz­marnie dro­ga, prz­er­aża nas koszt oper­acji  czyli cena, wyz­nac­zona za życie naszego dziec­ka. Nie mamy jed­nak wyjś­cia. Jeśli nic nie zro­bimy, Karol umrze w męczar­ni­ach.

Oper­ac­ja, którą Karolek ma szan­sę prze­jść w USA, będzie siód­mą tego typu oper­acją na świecie.Jeśli się uda, Karol będzie mógł nor­mal­nie odd­y­chać, jeść, mówić… Wzmoc­ni orga­nizm na tyle, by synek mógł prze­jść oper­ację krę­gosłu­pa w Polsce. Wtedy ucisk na narządy wewnętrzne minie. Karolek będzie jak zupełnie zdrowe dziecko. Będzie żyć…

Tak bard­zo prosimy Cię o pomoc, bo brak dzi­ałań doprowadzi do jed­nego — powol­nej śmier­ci naszego syn­ka. Śmier­ci na naszych oczach, śmier­ci w pot­wornych męczar­ni­ach. Choro­ba Karo­la jest rzad­ka, skom­p­likowana, jest bru­tal­na, okrut­na. Zabójcza. Tylko z Two­ją pomocą uda nam się ocal­ić jego życie.

Close Menu
Close Panel