Po brutalnym pobiciu, po Albercie przejechał samochód. Jego mama błaga o pomoc!

Nad łóżkiem siedzi mat­ka, w tle sły­chać maszynę, dzię­ki której Albert odd­y­cha. Lekarze powiedzieli, że nic nie da się zro­bić, ale ona wierzy, że to nie koniec. Jej syn miał wszys­tko, czego potrze­bu­je 20-let­ni chłopak, zdrowie, pasję, miłość i plany. Tej nocy ktoś zde­cy­dował za niego, że to już koniec, że w tym miejs­cu trze­ba wszys­tko zatrzy­mać. Kiedy rano o 5:00 do domu Alber­ta zapukała polic­ja, jego mama była w szoku. Poprzed­niego dnia widzi­ała swo­jego syna zdrowego, uśmiech­niętego, a ter­az ktoś mówił, że stan jest cięż­ki, że jej dziecko umiera w szpi­talu… LINK do zbiór­ki: https://www.siepomaga.pl/albert-radomski

Reklama

Fot. siepomaga.pl

 

Reklama

Na miejs­cu jeden z lekarzy powiedzi­ał, że to już koniec, inni bie­gali nad Albertem, nikt nie umi­ał powiedzieć, czy przeży­je, a tylko to było ważne dla jego mamy.
“Chci­ałam, aby żył, nic innego się nie liczyło i moje prag­nie­nie się spełniło, ale ten człowiek, który to zro­bił, zniszczył życie mojego dziec­ka i zła­mał moje serce.” – mówi mama. Mama Alber­ta nigdy nie sądz­iła, że to jej dziecko będzie tym w niewłaś­ci­wym cza­sie i niewłaś­ci­wym miejs­cu.

28 październi­ka 2017 roku Albert świę­tował swo­je dwudzi­este urodziny ze zna­jomy­mi na poz­nańskim Starym Rynku. Około godziny 3 nad ranem udał się w stronę domu ulicą Krysiewicza. Z tej uli­cy pochodzi nagranie, którego mama chłopa­ka tak bała się oglą­dać. Polic­jant powiedzi­ał, że to nie ma sen­su, bo sce­ny są zbyt drasty­czne dla mat­ki…

Do Alber­ta pod­chodzi niez­nany mężczyz­na i za daje pier­wszy cios. Kamery rejestru­ją, jak chłopak upa­da na ziemię, ale ma jeszcze dość siły, by się pod­nieść. Napast­nik wraca i uderza kole­jny raz, dużo moc­niej. Po tym ciosie Albert bezwład­nie pada na jezd­nie. Kamery rejestru­ją chłopa­ka leżącego prostopa­dle do chod­ni­ka. To, co dzieje się po chwili, brz­mi jak kosz­mar. Nad­jeżdża­ją­cy samochód taranu­je leżącego chłopa­ka, prze­jeżdża po nim i zni­ka z kadru. Później zaczy­na się dra­mat. Ktoś wzy­wa pogo­towie, a ratown­i­cy próbu­ją utrzy­mać chłopa­ka przy życiu. Karet­ka dowozi kon­a­jącego Alber­ta do szpi­ta­la.

 

Tak kończy się nor­malne 20-let­nie życie, zatrzy­mu­je się wspani­ała his­to­ria. Od tego cza­su wszys­tkie miejs­ca, w których Albert dzieli się swo­ją pasją, zamier­a­ją. Nie ma go już na Face­booku, Insta­gramie. Upły­wa coraz więcej cza­su, od ostat­nich zdjęć, filmików. W domu została desko­rol­ka, buty, porozrzu­cane ciuchy. Mężczyzny, który zniszczył życie Alber­ta, nie uda­je się odnaleźć, mimo zdjęć i poszuki­wań policji. Oso­ba, która prze­jechała po leżą­cym chłopaku samo­cho­dem, tłu­maczy się, że nic nie widzi­ała. Coś się skończyło, a to, co się zaczęło, nie przy­pom­i­na życia, które Albert tak kochał. Pęknięte koś­ci cza­sz­ki, uszkodze­nie mózgu i życie ocalone jedynie cud­em.

Albert był młodym człowiekiem z pas­ja­mi, kochał jazdę na desko­rolce, osią­gał nawet sukcesy w tej dziedzinie, jeden bru­tal­ny atak ode­brał mu wszys­tko. Rodz­i­na jest w bard­zo trud­nej sytu­acji, już przed wypad­kiem sytu­ac­ja mate­ri­al­na nie była najlep­sza, jest jeszcze w domu młod­szy brat Alber­ta.
Jego życie trwa i choć lekarze nie dawali mu szans, mama widzi, że jest lep­iej.

 

Albert przez 2,3 godziny dzi­en­nie odd­y­cha już bez pomo­cy, rusza ręka­mi i noga­mi, odzyskał umiejęt­ność przełyka­nia. “Spędzam przy nim całe godziny, zrezyg­nowałam z pra­cy, bo jego zdrowie jest ter­az najważniejsze. Głęboko wierzę, że to, co stało się w jego życiu, będzie jak wiel­ki reset, po którym uda mi się go obudz­ić. Wszys­tkiego moż­na nauczyć się od nowa, jeśli tylko ktoś da nam szan­sę” – mówi mama. Potrzeb­na jest dłu­gotr­wała reha­bil­i­tac­ja, taka bez prz­er­wy, na grani­cy wytrzy­małoś­ci.

Albert był sportow­cem, bard­zo akty­wnym młodym człowiekiem. U takich ludzi reha­bil­i­tac­ja przynosi lep­sze efek­ty, jeśli zostanie należy­cie i szy­bko przeprowad­zona. Chodzi o to, by uszkodzenia mózgu nie uległy utr­wale­niu, bo wtedy nie będzie już dla niego szan­sy. W spec­jal­nym ośrod­ku Albertem zajmą się spec­jal­iś­ci, którzy zro­bią 10 razy więcej, niż może dokon­ać mama w domu. “Ter­az, kiedy życie spowol­niło, liczy się czas – tak jak nigdy przedtem, Proszę, pomóż­cie mi wal­czyć o moje dziecko!”
Mama

Close Menu
Close Panel