Przyjął 300 tys. zł łapówki. Wpadł na gorącym uczynku

Funkcjonar­iusze Del­e­gatu­ry CBA w Lublin­ie na gorą­cym uczynku przyję­cia łapów­ki zatrzy­mali biz­nes­me­na z Gdańs­ka. Do zatrzy­ma­nia doszło przed jed­nym z warsza­ws­kich hoteli, tuż po tym, jak mężczyz­na wziął 300 tys. zł łapów­ki.

Reklama

Fot. CBA

Jak ustalili prowadzą­cy sprawę i oper­ację agen­ci CBA z Lubli­na, za te pieniądze miał on doprowadz­ić do sprzedaży zabu­dowanej nieru­chomoś­ci, należącej do firmy spoży­w­czej w upadłoś­ci na atrak­cyjnych warunk­ach i po korzyst­nej cenie.

Reklama

Zatrzy­many przez CBA mężczyz­na powoły­wał się przy tym na wpły­wy u gdańskiego syn­dy­ka masy upadłoś­ci firmy oraz w gdańskim sądzie, który nad­zoru­je postępowanie upadłoś­ciowe.

Agen­ci CBA przeszukali miejs­ca zamieszka­nia zatrzy­manego biz­nes­me­na oraz kance­lar­ię syn­dy­ka w Gdańsku.

Zatrzy­many oraz zgro­mad­zone mate­ri­ały, zabez­piec­zone doku­men­ty trafią do Proku­ratu­ry Okrę­gowej w Warsza­w­ie. Czyn­noś­ci trwa­ją.

Źródło: CBA

Close Menu
Close Panel