W Polsce będzie szybko przybywać Ukraińców. Nawet 300 tys. rocznie

Według prog­noz Nar­o­dowego Banku Pol­skiego do koń­ca 2020 r. licz­ba Ukraińców pracu­ją­cych w naszym kra­ju będzie się zwięk­szać o 200300 tys. rocznie.

Reklama

 

Fot. Pix­abay

 

Obec­nie w Polsce pracu­je około mil­iona oby­wa­teli Ukrainy. Jak wskazu­je Jacek Kotłows­ki, wicedyrek­tor Depar­ta­men­tu Anal­iz Eko­nom­icznych NBP, najszy­b­ciej przy­by­wało ich na pol­skim rynku pra­cy w 2017 i 2016 r.

Reklama

Wedle prog­noz NBP, ter­az ten wzrost ma być wol­niejszy, ale cią­gle duży: o 200300 tys. rocznie, do koń­ca 2020 r.
Przed­staw­iciele banku zas­trzegli, że ist­nieje wiele czyn­ników, które mogą spraw­ić, że ta prog­noza nie będzie odpowiadać rzeczy­wis­toś­ci. To m.in. poli­ty­ka wiz­owa kra­jów Unii Europe­jskiej oraz sytu­ac­ja na Ukrainie.

Dla Ukraińców myślą­cych o wyjeździe za granicę do pra­cy Pol­s­ka wciąż jest kierunk­iem, który wybier­a­ją najczęś­ciej.

jmk/​

Źródło: Kuri­er PAP

Close Menu
Close Panel