Zaatakował matkę oraz brata zadając im ciosy nożem

Najbliższe 3 miesiące spędzi w aresz­cie 30-latek zatrzy­many przez gró­jec­kich polic­jan­tów w poniedzi­ałek. Mężczyz­na ranił nożem swo­ją matkę i bra­ta. Grozi mu kara doży­wot­niego pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Reklama

Fot. Polic­ja

 

W nocy z niedzieli na poniedzi­ałek 30-latek zaatakował matkę oraz bra­ta zada­jąc im ciosy nożem. 52-let­nia kobi­eta z liczny­mi obraże­ni­a­mi ciała trafiła do szpi­ta­la. Brat spraw­cy 21-latek również znalazł się pod opieką medy­czną. Pokrzy­wdzeni ratu­jąc się wybiegli z domu. Spraw­ca, gdy pozostał sam w domu, zer­wał rurę z gazem, a następ­nie przez okno uciekł z domu.

Reklama

Polic­jan­ci z wydzi­ału krymi­nal­nego zaraz po zgłosze­niu znaleźli się na miejs­cu, po czym nieopo­dal gospo­darst­wa zatrzy­mali spraw­cę. Z uwa­gi na obraże­nia ciała mężczyz­na został zatrzy­many w szpi­talu.

Wczo­raj sąd przy­chylił się do wniosku proku­ra­to­ra i zade­cy­dował o 3-miesięcznym aresz­cie dla mieszkań­ca Józe­fowa, który usłyszał zarzu­ty uszkodzenia ciała i usiłowa­nia zabójst­wa najbliższych. Prowad­zone postępowanie dokład­nie wyjaśni okolicznoś­ci zdarzenia. Mężczyźnie grozi kara doży­wot­niego więzienia.


Close Menu
Close Panel