Śmierć w płomieniach. Zwęglone ciało kobiety w zgliszczach

Do trag­icznego w skutkach pożaru doszło w jed­nej z miejs­cowoś­ci w gminie Koniecpol. Poparze­niu uległ 34-let­ni mężczyz­na. Po ugasze­niu ognia straża­cy znaleźli w zgliszczach zwę­glone ciało kobi­ety. Polic­jan­ci pod nad­zorem proku­ra­to­ra wyjaś­ni­a­ją szczegóły i okolicznoś­ci tego zdarzenia.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Do pożaru doszło w piątek po godzinie 20.00 w jed­nym z domów jed­norodzin­nych w gminie Koniecpol. Na miejs­cu pojaw­iła się straż pożar­na i pozostałe służ­by ratunkowe. Z płonącego domu zdołał wydostać się 34-let­ni mężczyz­na, który trafił pod fachową opiekę lekarzy. Nieste­ty, w trak­cie akcji gaśniczej straża­cy znaleźli zwę­glone zwło­ki kobi­ety, najpraw­dopodob­niej 73-let­niej właś­ci­ciel­ki domu.

Reklama

Obec­ny na miejs­cu proku­ra­tor zarządz­ił przeprowadze­nie sekcji zwłok. Biegły z zakre­su pożar­nict­wa określi, co było przy­czyną pożaru. Dokładne okolicznoś­ci tego trag­icznego zdarzenia zostaną wyjaśnione w prowad­zonym postępowa­niu.

Polic­jan­ci przy­pom­i­na­ją, aby zwró­cić szczegól­ną uwagę na to, czym i w jaki sposób są ogrze­wane nasze domy i mieszka­nia. Ważnym ele­mentem bez­pieczeńst­wa jest szczel­ność prze­wodów komi­nowych i wenty­la­cyjnych oraz sprawność urządzeń grzew­czych. Wszelkie sytu­acje zagraża­jące życiu i zdrow­iu należy zgłaszać służbom ratown­iczym. Szczegól­nie te, kiedy w sposób niewłaś­ci­wy są użytkowane sprzę­ty lub urządzenia grzew­cze bądź ktokol­wiek sto­su­je niele­galne podłączenia do insta­lacji elek­trycznej czy gazowej.


Close Menu
Close Panel