Uwaga! Zaginął 19-letni Marcin Miodek

11 grud­nia 2017 r. w miejs­cowoś­ci Pros­zow­ice (woj. małopol­skie) zag­inął Marcin Miodek. Ma 175 cm wzros­tu i niebieskie oczy. W dniu zaginię­cia miał 19 lat.

Reklama

Fot. Fun­dac­ja ITAKA

Ubiór w dniu zaginię­cia: biało-czer­wona bluza, niebieskie spod­nie jean­sy. Może prze­by­wać w Krakowie.
Może potrze­bować pil­nej pomo­cy!
Ktokol­wiek widzi­ał zagin­ionego lub ma jakiekol­wiek infor­ma­c­je o jego losie, pros­zony jest o kon­takt z Fun­dacją ITAKA — Cen­trum
Poszuki­wań Ludzi Zagin­ionych pod numerem 22 654 70 70.
Moż­na również napisać w tej spraw­ie do ITAKI:
itaka@​zaginieni.​pl. Naszym infor­ma­torom gwaran­tu­je­my dyskrecję.


Close Menu
Close Panel