Gigantyczna awaria sieci w Warszawie. Prądu nie mają części 3 dzielnic, utrudnienia w metrze i tramwajach

Czytel­ni­cy infor­mu­ją nas o gigan­ty­cznej awarii prą­du na Wilanowie i Ursyn­owie, a w szczegól­noś­ci na tzw. “Mor­dorze”, czyli zagłębiu biurowym Moko­towa. Prą­du nie ma także w Galerii Mokotów i kilku innych hand­lowym punk­tach stol­i­cy, nie dzi­ała 7 stacji metra.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Trwa lokali­zowanie awarii. Jak dowiadu­je­my się na infolinii Inno­gy uster­ka powin­na być usunię­ta ok. 12.30, ale wszys­tko zależy oczy­wiś­cie od stop­nia skom­p­likowa­nia i prace mogą zakończyć się szy­b­ciej lub potr­wać dłużej.

Reklama

Poza utrud­nieni­a­mi w metrze i zamknię­ciu 7 ostat­nich stacji w kierunku krań­ca Kabaty, wys­tępu­ją także utrud­nienia w kur­sowa­niu tramwa­jów linii 4, 10 i 35.

Close Menu
Close Panel