Zaatakował 14-latkę. Nagrał go monitoring. Rozpoznajesz mężczyznę?

Polic­jan­ci z Wydzi­ału do Wal­ki z Przestępc­zoś­cią Prze­ci­wko Życiu i Zdrow­iu Komendy Miejskiej Policji w Katow­icach poszuku­ją mężczyzny, pode­jrze­wanego o narusze­nie nietykalnoś­ci cielesnej 14-lat­ki. Napast­nik kil­ka dni temu zła­pał na klatce schodowej 14-latkę za twarz, a gdy dziew­czyn­ka się wyr­wała, mężczyz­na uciekł. Wiz­erunek spraw­cy został zare­je­strowany przez kamery mon­i­toringu. Wszys­tkie oso­by, które posi­ada­ją infor­ma­c­je na tem­at tego zdarzenia, lub mogące pomoc w ustal­e­niu tożsamoś­ci poszuki­wanego, pros­zone są o kon­takt w polic­jan­ta­mi z Katow­ic.

Reklama

Fot. Polic­ja

 

Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek 18 sty­cz­nia około 14.40 na osied­lu Tysią­cle­cia w Katow­icach. Jak wyni­ka ze wstęp­nych ustaleń polic­jan­tów, za 14-latką do klat­ki schodowej bloku, a następ­nie do windy, wszedł mężczyz­na. Gdy dziew­czyn­ka opuszcza­ła windę, on wysi­adł za nią. W pewnym momen­cie zaatakował nas­to­latkę, chwyta­jąc ją za twarz. Dziew­czyn­ka wyr­wała się napast­nikowi, który uciekł z bloku. Sprawą zaj­mu­ją się polic­jan­ci z Wydzi­ału do Wal­ki z Przestępc­zoś­cią Prze­ci­wko Życiu i Zdrow­iu Komendy Miejskiej Policji w Katow­icach pod nad­zorem Proku­ratu­ry Rejonowej Katow­ice Zachód. Krymi­nal­ni przesłuchali świad­ków oraz prze­jrzeli zapisy mon­i­toringu miejskiego i placówek hand­lowych. Pub­liku­je­my wiz­erunek mężczyzny, który został zare­je­strowany przez kamery mon­i­toringu.

Reklama

Wszys­tkie oso­by, które posi­ada­ją infor­ma­c­je o samym zdarze­niu lub mogące pomóc w ustal­e­niu tożsamoś­ci mężczyzny, pros­zone są o kon­takt z polic­jan­ta­mi z Komendy Miejskiej Policji w Katow­icach pod nr tel. 32 200 25 55, 32 200 20 00 lub 112.

Close Menu
Close Panel