Pakistańczycy wyruszają po Tomasza Mackiewicza. Na Nanga Parbat wybiera się 8-osobowa grupa

Jak poda­je Radio Zet powołu­jąc się na “Pak­istan Moun­tain News”, gru­pa Pak­istańs­kich wspinaczy planu­je akcję poszuki­waw­czą. Celem jest odnalezie­nie Tomasza Mack­iewicza.

Reklama



Jak dowiadu­je­my się z pro­filu, na Nan­ga Par­bat wybiera się 8-osobowa gru­pa himalaistów z Has­sanem Jaanem na czele. To doświad­c­zony himalaista, który w 2014 roku zdobył szczyt K2.

Ofic­jal­nie Tomasz Mack­iewicz fig­u­ru­je jako zagin­iony, ale lekarze nie mają wąt­pli­woś­ci, że akc­ja ma na calu sprowadze­nie ciała. Himalaista został sam na wysokoś­ci pon­ad 7400 metrów bez jedzenia, picia i tlenu.

Reklama

Według relacji Elis­a­beth Revol cier­pi­ał na chorobę wysokoś­ciową i śle­potę śnieżną. Miała też liczne odm­roże­nia.

Por­tal nie zdobył jeszcze ofic­jal­nego potwierdzenia grupy. Na takie będzie trze­ba poczekać, aż plany nabiorą konkret­nego ksz­tał­tu.


Close Menu
Close Panel