Siostra Kim Dzong Una zszokowała Koreę Południową. Przekazała ważną wiadomość

Kim Yo-Jong, sios­tra Kim Dzong Una, odpowiedzial­na za pro­pa­gandę w Kor­ei Północ­nej odbyła spotkanie z Moon Jae-in, prezy­den­tem Kor­ei Połud­niowej. Propozy­c­ja jaką złożyła zaskoczyła przy­wód­cę.

Reklama

Fot. Twit­ter

 

Wiado­mość, jaką przekaza­ła może być przełomem w sto­sunkach pomiędzy obiema Kore­a­mi.

Reklama

Kim Yo-Jong prze­by­wa na połud­niu w związku z obec­noś­cią jej kra­ju na igrzyskach olimpi­js­kich. Pod­czas lunchu z prezy­den­tem zaprosiła go do wiz­y­ty w Kor­ei Północ­nej “w możli­wie jak najw­cześniejszym ter­minie”. Złożyła również pod­pis w księdze pamiątkowej w siedz­i­bie przy­wód­cy.

Nie wiado­mo jeszcze jak zareagu­je prezy­dent, ale każde zaprosze­nie od Kor­ei Północ­nej musi być rozważane w dwój­nasób.

Po pier­wsze nie powin­no odrzu­cać się zaproszenia, szczegól­nie w kon­tekś­cie ostat­niego pro­gra­mu nuk­learnego Kor­ei Północ­nej. Po drugie należy przyjąć, że decyz­ja o wyjeździe spot­ka się z protes­ta­mi społeczny­mi.

Więk­szość społeczeńst­wa Kor­ei Połud­niowej jest prze­ci­w­na zjed­nocze­niu. Wśród młodych Kore­ańczyków z Połud­nia prze­ci­wko zjed­nocze­niu opowia­da się nawet 70 proc.


Close Menu
Close Panel