Byli w trudnej sytuacji, wyłudzał od nich pieniądze. Oszukał wiele osób w całym kraju

Polic­jan­ci z Kowar wspól­nie z polic­jan­ta­mi z Bogatyni zatrzy­mali 37-let­niego mieszkań­ca Kowar poszuki­wanego od wrześ­nia 2016 roku od odby­cia kary za liczne przestępst­wa, których dop­uś­cił się w całej Polsce. Mężczyz­na ma do odby­cia łącznie karę pozbaw­ienia wol­noś­ci w wymi­arze praw­ie 8,5 roku. 37-latek dop­uś­cił się serii oszustw na szkodę osób z całej Pol­s­ki, w szczegól­noś­ci kobi­et, od których wyłudzał pieniądze.

Reklama

Fot. Pix­abay

Polic­jan­ci z Kowar wspól­nie z funkcjonar­iusza­mi z Bogatyni zatrzy­mali 37-let­niego mieszkań­ca Kowar poszuki­wanego do odby­cia kary pozbaw­ienia wol­noś­ci za liczne przestępst­wa, których dop­uś­cił się na szkodę osób z całej Pol­s­ki.

Mężczyz­na był poszuki­wany od wrześ­nia 2016 roku  przez kil­ka sądów  i proku­ratur z terenu Pol­s­ki, głównie za oszust­wa. Przestępstw tych dop­uś­ci się na szkodę wielu osób z terenu całego kra­ju, a jego ofi­ara­mi padały głównie kobi­ety. Wyko­rzysty­wał ich nai­wność bądź trud­ną sytu­ację, wprowadzał w błąd i wyłudzał od nich pieniądze. Mieszkaniec Kowar poszuki­wany był między inny­mi na pod­staw­ie nakazów doprowadzenia do odby­cia łącznej kary pozbaw­ienia wol­noś­ci w wymi­arze praw­ie 8,5 roku. Niewyk­luc­zone, że okres pozbaw­ienia wol­noś­ci może się przedłużyć, gdyż nie wszys­tkie postępowa­nia prowad­zone prze­ci­wko niemu zostały zakońc­zone.

Reklama

Polic­jan­ci z Kowar 22 sty­cz­nia br. poprosili o pomoc w zatrzy­ma­niu mężczyzny polic­jan­tów z Bogatyni.

Funkcjonar­iusze zbier­a­jąc infor­ma­c­je w tej spraw­ie, ustalili, że mężczyz­na ukry­wa się w mieszka­niu swo­jej nowej zna­jomej w jed­nej z miejs­cowoś­ci powiatu zgorz­eleck­iego. Tam też został zatrzy­many. Po wyko­na­niu czyn­noś­ci mężczyz­na trafił do aresz­tu śled­czego.


Close Menu
Close Panel