Pędził przez centrum miasta. Stracił prawo jazdy

W sobot­ni wieczór polic­jan­ci z Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego Komendy Miejskiej Policji w Kiel­cach zatrzy­mali do kon­troli kieru­jącego Alfą Romeo, który nie zważa­jąc na śliską naw­ierzch­nię, duży ruch pojazdów i obow­iązu­jące ogranicze­nie pręd­koś­ci zde­cy­dowanie za szy­bko jechał swoim pojaz­dem. W cen­trum Kielc przekroczył pręd­kość o 65 km/​h.

Reklama

Fot. Polic­ja

Pomi­mo ciągłych apeli oraz prowad­zonych akcji pro­fi­lak­ty­cznych pod­czas których polic­jan­ci przy­pom­i­na­ją, że ulice nie są torem wyś­cigowym, a nad­mier­na pręd­kość jest najczęst­sza przy­czyną wypad­ków dro­gowych, nadal nie braku­je osób, które ryzyku­ją i zde­cy­dowanie przekracza­ją doz­woloną pręd­kość.

Reklama

Do takiej sytu­acji doszło w sobotę po godzinie 17:00 na ul. IX Wieków Kielc. Wtedy to, funkcjonar­iusze z kieleck­iej drogów­ki pełnią­cy służbę w radiowozie wyposażonym w vide­o­re­jes­tra­tor zauważyli zbyt szy­bko jadą­cy samochód. Mundurowi naty­ch­mi­ast ruszyli za nim i wykon­ali pomi­ar pręd­koś­ci. Wykazał on, że kierow­ca jadą­cy przed funkcjonar­iusza­mi poruszał się zde­cy­dowanie za szy­bko. W tere­nie zabu­dowanym, gdzie maksy­mal­na dopuszczal­na pręd­kość wynosiła 50 km/​h kieru­ją­cy Alfą Romeo poruszał się o 65 km/​h więcej. Po chwili został on zatrzy­many do kon­troli, a kieru­ją­cym okazał się 24–latek z pod­ki­eleck­iej gminy.

W takim przy­pad­ku polic­jan­ci maja obow­iązek zatrzy­mać kierow­cy pra­wo jazdy na okres 3 miesię­cy. 24–latek został ukarany man­datem karnym oraz na jego kon­tro zostało nal­iczane 10 punk­tów karnych.


Close Menu
Close Panel