Ile już zebrano? Kto zagra? Kiedy światełko do nieba? Dzisiaj finał WOŚP!

Dzisi­aj odby­wa się finał WOŚP, najwięk­szej akcji chary­taty­wnej w Polsce i poza nią. Tegoroczne środ­ki zosta­ją przez­nac­zone na pomoc noworod­kom. Póki co zebra­no 9 103 221 zł, każdy jed­nak czeka na ogłosze­nie wyników zbiór­ki i jest ciekaw czy uda się pobić zeszłoroczny reko­rd.

Reklama

Blisko 120 tysię­cy wolon­tar­iuszy zbiera pieniądze, rozliczane następ­nie w około 1700 sztabach, w tym w kilkudziesię­ciu zlokali­zowanych w wielu miejs­cach na świecie. O godzinie 20.00 zaprasza­my wszys­t­kich do udzi­ału w hap­peningu pt. “Światełko do Nie­ba”. W tej jed­nej chwili prosimy wszys­t­kich, którym bliskie są idee WOŚP, o wysłanie w stronę nie­ba, czyli w kierunku Dobrych Aniołów, świateł­ka w postaci np. zapalonej zapał­ki, świecz­ki, pochod­ni czy sztucznych ogni” — infor­mu­je WOŚP, pisząc na tem­at tegorocznego finału.

Reklama

Przez cały dzień w studiu telewiz­yjnym, trwa Licy­tac­ja Najbardziej Hojnych Dar­czyńców (pop­u­larnie zwana licy­tacją Zło­tych Ser­duszek). Kul­mi­na­cyjny moment, czyli licy­tac­ja Ser­dusz­ka nr 1, zaczy­na się około godziny 23.00. Po półno­cy poda­je­my wstęp­ne, sza­cunkowe wyni­ki naszej zbiór­ki” — doda­je Orkies­tra.

W ciągu poprzed­nich 25 Finałów WOŚP Orkies­tra zebrała na wspar­cie pol­skiej medy­cyny sumę pon­ad 825 mln PLN.

Scena

WOŚP to nie tylko zbiór­ki, ale także dobra zabawa. Przed Pałacem Kul­tu­ry i Nau­ki w Warsza­w­ie rozstaw­iona jest sce­na oraz namiot, który w tym roku stał się cen­trum dowodzenia. Otworzy on swo­je pod­wo­je po to, by każdy mógł czer­pać z atmos­fery orkiestry. Na sce­nie wys­tąpią nato­mi­ast:

14:00 BRIAN ALLAN
14:35 PPNOU
15:10 CHORZY
15:45 PIOTR ZIOŁA
16:20 PROLETARYAT
17:00 TADEUSZ WOŹNIAK
17:40 MESAJAH
18:05 JELONEK
18:45 NOCNY KOCHANEK
19:25 WILKI
20:00 ŚWIATEŁKO DO NIEBA
20:10 COMA
20:40 KOBRANOCKA
21:10 ŁĄKI ŁAN
21:40 POPARZENI KAWĄ TRZY

Close Menu
Close Panel